Co to jest retencja danych?

BM-2cU4U69yFu8bQESt3faF75qoFdq3ftQwry
Jan 25 18:08 [raw]

Retencja danych w pytaniach i odpowiedziach Co to jest retencja danych? Retencja danych to rutynowe zatrzymywanie przez operatorów informacji o tym, kto, z kim i kiedy łączył się (lub próbował połączyć) za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Zgodnie z Prawem telekomunikacyjnym operatorzy mają obowiązek przechowywać te dane przez 2 lata w celach związanych z bezpieczeństwem publicznym i udostępniać je uprawnionym instytucjom. Ten obowiązek wynika z przepisów Unii Europejskiej, a konkretnie dyrektywy 2006/24/WE o retencji danych telekomunikacyjnych. Kogo dotyczy retencja? Każdego obywatela. Zatrzymywane dane są wykorzystywane przez sądy, prokuraturę, policję i inne służby nie tylko przy wykrywaniu poważnych przestępstw, ale także w tzw. celach prewencyjnych. Dane o komunikacji elektronicznej każdego obywatela zbierane są “na wszelki wypadek”, co stawia nas wszystkich w kręgu podejrzanych i narusza zasadę domniemania niewinności. Kto i w jakim celu korzysta z tych danych? Do korzystania z danych retencyjnych (czyli danych o naszej komunikacji obowiązkowo zatrzymywanych przez operatorów) są uprawnione: sądy, prokuratura, policja, Straż Graniczna, Żandarmeria Wojskowa, Służba Kontrwywiadu Wojskowego, ABW, CBA i służby skarbowe. Te dane powinny być wykorzystywane przede wszystkim jako źródło informacji i dowodów w sprawach karnych. Jednak polskie prawo pozwala wymienionym wyżej instytucjom na o wiele więcej. Mają one prawo korzystać z danych retencyjnych podczas realizacji swoich “ustawowych zadań”, także w celach prewencyjnych. Jak często instytucje publiczne korzystają z danych telekomunikacyjnych? W 2009 r. służby, policja i sądy sięgały do danych telekomunikacyjnych ponad milion razy. W 2010 r. ta liczba zwiększyła się o ponad 1/3. W 2011 roku zrealizowano ponad 1,85 milionów zapytań. Jednocześnie analiza przeprowadzona przez sekretarza kolegium ds. służb specjalnych na polecenie premiera Donalda Tuska pokazała, że w obecnym stanie prawa i praktyki nie można w pełni ustalić, jakiego rodzaju są to zapytania ani kto je kieruje do operatorów. Ponad połowa (56%) dokonywanych sprawdzeń pozostaje niewiadomą, ponieważ policja, sądy i prokuratury nie przedstawiły żadnych szczegółowych danych na ich temat. Czy pozyskiwanie danych telekomunikacyjnych podlega kontroli? Nie. Wszystkie uprawnione służby mają dostęp do danych retencyjnych bez kontroli sądu i prokuratora ani żadnej innej zewnętrznej formy weryfikacji, czy pobierane dane są rzeczywiście niezbędne do realizacji zamierzonego celu. Ponadto działania niektórych służb w ogóle nie podlegają kontroli Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Stwarza to bardzo wysokie ryzyko nadużyć. Skąd pomysł obowiązkowej retencji danych w Unii Europejskiej i w Polsce? Obowiązek zatrzymywania danych telekomunikacyjnych pojawił się w Europie w 2006 r., jako nowa broń polityczna w nabierającej tempa wojnie z terroryzmem. Kontrowersyjną dyrektywę 2006/24/WE o retencji danych przyjęto na fali strachu po zamachach w Madrycie i Londynie. Oficjalnie obowiązek zatrzymywania danych o komunikacji wszystkich obywateli miał być wprowadzony po to, żeby uniemożliwić podobne zamachy terrorystyczne w przyszłości. Nie bez znaczenia była silna presja ze strony USA (są dostępne listy prezydenta Busha do przewodniczącego Komisji Europejskiej) i Wielkiej Brytanii. Ostatecznie ustalono, że retencja danych będzie wykorzystywana wyłącznie w celu walki z “poważną przestępczością”, ale już nie w celach prewencyjnych. Niektóre kraje, w tym Polska, wdrożyły ten obowiązek jeszcze inaczej, czyniąc z retencji danych uniwersalne narzędzie działania policji i służb specjalnych. Już w czasie prac nad dyrektywą pojawiły się poważne wątpliwości co do proporcjonalności i niezbędności tego instrumentu. Ze względu na te kontrowersje wpisano do dyrektywy obowiązek sprawozdawczy (państwa co roku muszą raportować Komisji Europejskiej w jaki sposób i jak często ich organy korzystały z retencji danych) i dużo krótszy niż zazwyczaj termin rewizji (czyli formalnej oceny skuteczności dyrektywy). Proces rewizji rozpoczął się w 2011 roku i wciąż trwa. Pod koniec 2012 roku spodziewana jest konkretna propozycja zmiany lub uchylenia obowiązującej dyrektywy. Czy wszystkie państwa członkowskie Unii Europejskiej wprowadziły obowiązek retencji? Nie. Niektóre państwa członkowskie w ogóle nie zdecydowały się na wdrożenie kontrowersyjnej dyrektywy (np. Austria). W innych państwach dyrektywa została wdrożona do prawa krajowego, jednak zainterweniowały sądy konstytucyjne i w wyniku ich orzeczeń obowiązek retencji został uchylony (np. w Niemczech, Czechach czy Rumunii). Czy retencja danych zwiększa skuteczność działania policji, prokuratury i służb? Nie ma potwierdzenia związku między skutecznością w tropieniu przestępstw a obowiązkiem zatrzymywania danych. Komisja Europejska przeprowadziła szczegółowe badanie na ten temat we wszystkich państwach członkowskich w związku z rewizją dyrektywy, która wprowadza obowiązek retencji. Wyniki zostały opublikowane w 2011 roku. Ani raport Komisji Europejskiej, ani inne dostępne opracowania naukowe nie potwierdzają tezy, że obowiązkowe zatrzymywanie danych jest niezbędne do skutecznej walki z przestępczością. Dla organów ścigania kluczowa jest dostępność danych, a ta nie jest ściśle zależna od obowiązku retencji. Na podstawie doświadczeń innych krajów okazuje się, że dostęp do danych przechowywanych przez dostawców usług telekomunikacyjnych w celach komercyjnych jest z zasady wystarczający. Czy obowiązkowa retencja danych jest zgodna z zasadami państwa demokratycznego? Naszym zdaniem ten instrument narusza podstawy funkcjonowania otwartego i demokratycznego społeczeństwa. Dzięki obowiązkowej retencji danych pozyskiwane są wrażliwe informacje na temat sieci społecznych, przemieszczania się, poglądów i życia prywatnego wszystkich obywateli. Jak pokazują badania przeprowadzone przez amerykańską uczelnię MIT, taki zestaw informacji nie tylko pozwala na ustalenie, z kim utrzymywaliśmy kontakty, gdzie byliśmy i jak się poruszaliśmy w przeszłości, ale także na profilowanie i przewidywanie naszych zachowań w przyszłości. W przypadku zawodów zaufania publicznego (dziennikarzy, lekarzy, prawników) retencja stwarza dodatkowe ryzyko: podważenie zasady poufności, zagrożenie dla tajemnicy zawodowej czy ochrony źródeł informacji dziennikarskich. Zbieranie tego typu informacji może być uzasadnione w przypadku osób podejrzanych o poważne przestępstwa, jednak już nie w przypadku wszystkich obywateli. Koszt w postaci ograniczenia prawa do prywatności obywateli jest ogromy, a korzyści dla społeczeństwa - jak dotąd niepotwierdzone. Retencja danych daje współczesnej policji narzędzia o wiele groźniejsze dla wolności obywateli, niż techniki stosowane przez tajne służby reżimów totalitarnych w XX w., ponieważ pozwala na jednoczesną inwigilację wszystkich obywateli, a nie tylko jednostek z "podejrzanych". Czy osoby, których dane były pobierane przez służby, są o tym fakcie informowane? Tylko sąd i prokurator są zobowiązani do poinformowania o tym fakcie osoby, której dane zostały pobrane. Policja i służby nie mają tego obowiązku. Co dzieje się z zebranymi danymi? Wszystkie zatrzymywane informacje o naszej komunikacji są przechowywane w bazach danych operatorów (formalnie przez dwa lata, w praktyce nierzadko jeszcze dłużej). Te dane, które zostaną pobrane przez uprawnione organy są dodatkowo przechowywane zgodnie z regułami określonymi dla danej instytucji. Przepisy o policji przewidują obowiązek niszczenia danych niemających znaczenia dla postępowania karnego, jednak obowiązkowa weryfikacja przydatności danych zgromadzonych w celach operacyjnych następuje tylko raz na 10 lat. W przypadku niektórych służb specjalnych (CBA, ABW, Agencji Wywiadu) sytuacja wygląda jeszcze gorzej, ponieważ w ogóle brakuje przepisów przewidujących niszczenie pobranych danych telekomunikacyjnych. Od kiedy Panoptykon zajmuje się problemem retencji danych? Ponad dwa lata, czyli od początku 2010 roku. Jakie działania w tej sprawie podejmował Panoptykon? Największym echem w debacie publicznej odbiło się uzyskanie przez nas od Urzędu Komunikacji Elektronicznej pierwszych danych na temat skali korzystania przez instytucje publiczne z danych telekomunikacyjnych. Okazało się, że w samym 2009 roku odnotowano ponad milion zapytań. Upublicznienie tych informacji wywołało gorącą dyskusję. Premier powołał wówczas specjalny zespół, który miał zbadać, co kryje się pod tymi niepokojącymi statystykami i zaproponować zmiany prawa zmierzające do ograniczenia możliwości korzystania z danych telekomunikacyjnych. Od tego momentu nieprzerwanie angażujemy się w debatę publiczną na temat gromadzenia danych telekomunikacyjnych oraz ich wykorzystywania przez rozmaite instytucje i podejmujemy rozmaite działania: pozyskujemy nowe dane statystyczne (od UKE, ale też bezpośrednio od służb); monitorujemy prace nad reformą prawa dotyczącego retencji danych oraz powiązanych z nią uprawnień policji i służb; konsekwentnie przypominamy o problemach na tym polu polskim i europejskim politykom (m.in. w trakcie debat z udziałem Premierem Donalda Tuska i Ministra Michała Boniego, w trakcie spotkań z Komisją Europejską i eurodeputowanymi); informujemy o istotnych wydarzeniach i komentujemy tę problematykę w mediach; opracowaliśmy dwa raporty, w których omawiamy m.in. problematykę retencji danych; współpracujemy z innymi europejskimi organizacjami walczącymi z obowiązkową retencją danych; uczestniczyliśmy w przygotowaniu obszernego raportu dotyczącego retencji danych w Unii Europejskiej; braliśmy udział w wielu polskich i zagranicznych konferencjach poświęconych tej tematyce; przygotowaliśmy szereg prawnych analiz dotyczących retencji w tym opinię przyjaciela sądu w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym; obecnie pracujemy nad opinią w procesie dziennikarza Bogdana Wróblewskiego przeciwko CBA. Kto do tej pory zabierał głos w sprawie retencji danych? Poza organizacjami pozarządowymi, głos w debacie publicznej na temat retencji danych zabrali: Rzecznik Praw Obywatelskich, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, Naczelna Rada Adwokacka, a także przedstawiciele rządu (minister Michał Boni i premier Donald Tusk) oraz posłowie (przede wszystkim SLD). Do tej pory zdecydowanie przeważały głosy krytyczne. W 2010 roku powstał, na polecenie premiera, specjalny zespół roboczy pod kierownictwem Jacka Cichockiego (wówczas w roli sekretarza kolegium ds. służb specjalnych). Zespół miał opracować projekt reformy przepisów dotyczących retencji danych. Zaproponowane zmiany, choć naszym zdaniem niewystarczające, byłyby krokiem w dobrym kierunku. Niestety w obecnej kadencji rządu te prace zostały zawieszone i nie wiadomo, w jaki sposób będą kontynuowane. Na temat obowiązku retencji danych ma się również wypowiedzieć Trybunał Konstytucyjny, w odpowiedzi na wniosek Rzecznik Praw Obywatelskich. Prof. Irena Lipowicz domaga się uznania za niekonstytucyjne niektórych przepisów na temat uprawnień służb związanych z dostępem do danych retencyjnych.

[chan] po_polsku
BM-2cX9uTshtCbunGLKok9MiFMhXmLhS4D47Y

Subject Last Count
JEBAĆ KURWE - POLICJE Feb 19 10:06 39
Pomysł - używanie ID Feb 19 06:42 6
JAK polski KONTRWYWIAD OBCIAGA KUTASA . Feb 18 17:48 26
Wypowiedzi premiera Izraela były kompletnie nieprawdziwe Feb 17 12:47 1
Ratowali Żydów od Zagłady dzięki fałszywym paszportom Feb 17 09:30 1
BITBAY SZYKUJ TRUMNE . egzekucja kurwy Feb 16 10:26 15
POMYSŁ na ZABAWE ? CZY to jest ZAMACH TERORYSTYCZNY ? Feb 15 19:19 53
W amerykańskich komediach hajskulowych pojawia się czasem taki motyw Feb 15 17:37 3
Czy BitBay próbuje okradać klientów? Feb 15 15:52 8
MAK-ówki pracują! Feb 15 15:27 1
Polacy kolaborowali z nazistami. Nie znam nikogo, kto zostałby pozwany za tego typu stwierdzenie Feb 15 13:04 8
BITBAY JEBAC KURWE, trumna w drodze ! Feb 14 21:25 2
Wiele Whonix Workstations Feb 14 16:38 8
testowanie kodu C++ Feb 13 21:57 4
WTB szukam osób od rozsyłania Feb 13 18:42 10
Huawei jest po prostu przedłużeniem wywiadu chińskiego Feb 13 16:54 1
Obrona sektora telekomunikacyjnego Feb 13 16:48 1
do Warszawy przybył wiceprezydent Stanów Zjednoczonych Mike Pence Feb 13 12:48 1
Transfery pieniężne o dużej wartości z Wenezueli Feb 13 12:47 1
Musimy robić co w naszej mocy, żeby zatrzymać ataki Kremla Feb 13 12:46 1
Decyzja o wycofaniu się Rosji z europy środkowej Feb 13 11:51 1
Już wkrótce ruscy zaczną żreć tekturę Feb 13 11:18 1
Dobrze rozwijają się polsko-amerykańskie stosunki Feb 12 18:26 1
Nie lubię PiS, szanuję Budkę. Feb 12 16:49 1
W środę umowa na zakup HIMARS Feb 12 16:47 1
TSP 91 Feb 12 14:01 5
tracker2.postman.i2p i przyszłe wersje i2p Feb 12 12:51 11
Należy zaostrzyć prawo karne Feb 11 14:31 1
Lepiej jest w Afryce. Jesteście gównem. Feb 11 14:30 1
52 proc. Rosjan Feb 11 11:54 1
Michalkiewicz, ruski propagandysta. Feb 10 11:26 1
Jak wysoka kultura Rzeczypospolitej edukowała ciemną Moskwę Feb 9 12:18 1
zaniepokojenie pozycją chińskiego koncernu elektronicznego Huawei w Europie Środkowej Feb 8 22:26 1
MWAHAHAHAHA Feb 8 22:25 1
Pan Antypiryn zaleca lektury Feb 8 17:48 2
Jarosław Ziętara Feb 8 12:58 1
SKW OBCIĄGA KUTASA Feb 7 16:33 3
SKW OBCIĄGA KUTASA . :) Feb 7 16:33 2
Kto zasypuje świat narkotykami? Feb 7 16:22 5
JAK SKW :) OBCIĄGA KUTASA . Feb 7 14:35 31
Dezentrale Plattformen zur Förderung des Links- und Rechtsterrorismus Feb 4 18:09 1
Hi, polish users ! Feb 4 10:53 2
jebany karakan Feb 2 19:10 1
Wiem o potrąceniu kobiety Jan 31 12:15 1
Kaczor wyruchał GW i totalniaków Jan 31 12:14 1
Do Adamowicza podchodzi mężczyzna, z którym prezydent krótko rozmawia. Jan 31 12:10 13
Więź pomiędzy Polską a USA jest więzią nierozerwalną Jan 30 18:37 1
Dlaczego żydzi boją się PRAWDY o holokauście? Jan 30 18:14 1
bomba mogła nie wybuchnąć Jan 30 17:45 1
gińcie pisiory Jan 30 14:42 3
Grillowanie nazistowskiego Szwaba Jan 30 12:28 1
chetni do podsieci Jan 30 10:47 1
Katalog strat i zbrodni wojennych popełnionych w Polsce w latach 1939-45 Jan 29 15:05 1
Mecenas Roman Giertych należy do mafii papierosowej Jan 29 13:27 1
Wolność słowa w cudownych Chinach Jan 29 13:19 1
JAK SKW - OBCIAGA KUTASA . :) Jan 29 12:03 20
Propaganda rosyjska to nie tylko dezinformacja Jan 29 11:43 1
Czułam, że jestem częścią czegoś zgniłego Jan 29 11:43 1
Elysium is back! Jan 28 22:50 1
do wszystkich :) Jan 28 11:56 3
Do makabrycznego odkrycia doszło podczas prac porządkowych Jan 27 13:37 1
Zagłady nie zrobili żadni naziści, tylko Niemcy hitlerowskie Jan 27 13:29 1
Zaostrzenie kar za najpoważniejsze przestępstwa Jan 26 21:10 1
Czeka nas koniec starego świata Jan 26 12:37 1
Ale skuteczna jest ustawa antyterrorystyczna! Jan 26 11:41 1
RE: POMYSŁ na ZABAWE ? CZY to jest ZAMACH TERORYSTYCZNY ? Jan 26 11:34 1
Ruskie lenno Wenezuela się sypie. Ruscy wysyłają swoje zielone ludziki na pomoc reżimowi. Jan 25 23:17 1
Polska przekazywała stronie amerykańskiej nawet ponad 3 miliony metadanych telekomunikacyjnych dziennie Jan 25 18:16 1
Co to jest retencja danych? Jan 25 18:08 1
Operatorzy telefoniczni po roku kasują ROZMOWY Jan 25 17:47 1
Po utrąceniu przez Izrael (przy wsparciu USA) ustawy IPN-u o karaniu za obwinianie narodu polskiego Jan 25 11:46 1
Policyjna gangsterka polit-poprawności Brudzińskiego Jan 25 11:45 1
ZDRADZILIŚCIE NAS! OSZUKALI! Jan 25 11:45 1
Dlaczego przekop Mierzei Wiślanej jest ważny dla bezpieczeństwa Polski Jan 24 19:19 1
Chiny klękają przed USA Jan 24 19:06 1
Porada pana Antypiryna na dzień 2019-01-24 Jan 24 18:29 5
Dlaczego wklejac tresc zamiast podawac same linki Jan 24 18:20 25
Policjanci rozmawiają sami ze sobą? Jan 24 17:40 2
Wolność w sieci po rosyjsku Jan 24 17:13 1
Tak naprawdę robimy was w bambuko, przyciągamy efekciarstwem. Jan 24 15:22 1
Przygotowania do konferencji nt. Bliskiego Wschodu w Warszawie Jan 24 14:41 1
Wolność w sieci po chińsku Jan 24 14:38 1
Sieć, która nie jest stworzona, by pochwycić w pułapkę. Jan 24 14:34 1
wyborcy partii opozycyjnych żywią bardziej negatywne uczucia Jan 24 14:32 1
Bezpośrednie oskarżenia Polaków o antysemityzm Jan 24 12:13 1
Sąd: Za masakrę w Monachium odpowiada też właściciel forum Jan 23 14:14 5
Mity o sieci I2P Jan 22 22:08 1
NAT Jan 22 18:46 1
Zapowiedź tego, co będzie. Jan 22 14:56 1
Pomysł na zabawe - zamach terorystyczny ? Jan 22 14:05 6
DZIĘKUJEMY DUDACZEWSKIEMU: JAK SKW - OBCIAGA KUTASA . :) Jan 22 14:04 1
WRÓŻBA Jan 22 11:54 1
Nowa, nieznana dotąd jakość. Jan 22 11:42 1
JAK SKW OBCIAGA KUTASA :) Jan 22 11:35 1