Szyfrowanie danych: oskarżeni o posiadanie pornografii dziecięcej nie korzystają z praw procesowych?

BM-2cX9uTshtCbunGLKok9MiFMhXmLhS4D47Y
Apr 4 11:56 [raw]

Szyfrowanie danych może stanowić spore wyzwanie dla organów ścigania. Jak pisałem jakiś czas temu - w Wielkiej Brytanii pojawiły się przepisy, które w pewien sposób mają "rozwiązywać problem" ujawniania zaszyfrowanych danych: Szyfrujesz? Ujawnij klucz, albo więzienie. Podnosi się, że "normatywne zobowiązania" do ujawniania zaszyfrowanych danych są sprzeczne z podstawowymi prawami człowieka. Tymczasem w USA sędzia zobowiązał oskarżonego do ujawnienia klucza pozwalającego na poznanie treści danych zgromadzonych na chronionym kryptograficznie (PGP) laptopie. Sędzia chce, by oskarżony wpisał (ujawnił) hasło (frazę, klucz prywatny), by prokuratorzy mogli zapoznać się z treścią zaszyfrowanych plików. O sprawie pisze serwis Cnet, w tekście Judge orders defendant to decrypt PGP-protected laptop. Z umieszczonej tam relacji wynika, że William Sessions, sędzia dystryktowy z Vermont (U.S. District Judge William Sessions in Vermont), uznał, że oskarżony o posiadanie materiałów pornograficznych z udziałem dzieci (pornografia dziecięca) nie korzysta z praw, które gwarantuje Piąta Poprawka do Amerykańskiej Konstytucji, a to w ten sposób, że nie ma prawa zachować w tajemnicy klucza prywatnego, za pomocą którego można odszyfrować dane zebrane na jego komputerze. Służby imigracyjne oraz Policja podnoszą, że widziały (poznały) materiały zgromadzone w laptopie oskarżonego, gdy ten przekraczał granice amerykańsko-kanadyjską w 2006 roku (wówczas funkcjonariusze uruchomili i przejrzeli zawartość laptopa, bez konieczności podania jakiegokolwiek hasła uzyskali dostęp do plików na dysku i - jak jest to dziś odnotowywane - zobaczyli "thousands of images of adult pornography and animation depicting adult and child pornography"). Komputer następnie został wyłączony. Dziewięć dni po aresztowaniu mężczyzny służby nie mogły już uzyskać dostępu do chronionego kryptograficznie dysku "Z:", gdyż system wymagał podania klucza prywatnego do odszyfrowania zawartości. Obrońca oskarżonego wniósł już do sądu okręgowego odwołanie od decyzji sędziego dystryktowego. Zgodnie z Piątą Poprawką m.in. "...nie wolno wymagać od oskarżonego w sprawie karnej by świadczył przeciwko sobie". Oryginalne brzmienie tej poprawki jest następujące: "No person shall be held to answer for a capital, or otherwise infamous crime, unless on a presentment or indictment of a grand jury, except in cases arising in the land or naval forces, or in the militia, when in actual service in time of war or public danger; nor shall any person be subject for the same offense to be twice put in jeopardy of life or limb; nor shall be compelled in any criminal case to be a witness against himself, nor be deprived of life, liberty, or property, without due process of law; nor shall private property be taken for public use, without just compensation." Podobne zasady obowiązują również w innych krajach, m.in. w Polsce, na podstawie art. 74. § 1. Kodeksu postępowania karnego, zgodnie z którym: "Oskarżony nie ma obowiązku dowodzenia swej niewinności ani obowiązku dostarczania dowodów na swoją niekorzyść". Warto przy tym pamiętać, że przepisy procedury karnej przewidują w pewnych sytuacjach prawo odmowy zeznań. Na podstawie art. 182 KPK: § 1. Osoba najbliższa dla oskarżonego może odmówić zeznań. § 2. Prawo odmowy zeznań trwa mimo ustania małżeństwa lub przysposobienia. § 3. Prawo odmowy zeznań przysługuje także świadkowi, który w innej toczącej się sprawie jest oskarżony o współudział w przestępstwie objętym postępowaniem. Powyższe sytuacje mogą być związane z oczekiwaniem organów ścigania, by "osoba najbliższa" ujawniła klucz pozwalający na odszyfrowanie wiadomości, jeśli go zna, a osoba taka może odmówić zeznań. W kolejnych przepisach (art. 183 KPK) wskazane są sytuacje, w których świadek może uchylić się od odpowiedzi na pytanie, a to w sytuacji, w której "udzielenie odpowiedzi mogłoby narazić jego lub osobę dla niego najbliższą na odpowiedzialność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe". W komentarzu do podlinkowanej już wyżej notatki na temat Wielkiej Brytanii xpert17 przywołał fragment publikacji prof. Adamskiego (Prawo karne komputerowe, Warszawa 2000, s. 213), w której prof. Adamski zwraca uwagę również na przepisy prawa międzynarodowego, które dedykowane sa ochronie praw człowieka, a odnoszą się do poruszanej tu kwestii: Zasada, iż oskarżony nie ma obowiązku dowodzenia swojej niewinności ani dostarczania dowodów na swoją niekorzysć jest nie tylko międzynarodowym standardem normatywnym w dziedzinie ochrony prawa człowieka [zob. art. 14 ust. 3 lit g MPPOP], oraz prawem obywatelskim zagwarantowanym przez ustawy zasadnicze niektórych państw, lecz przede wszystkim jedną z istotnym gwarancji procesowych, którą Europejski Trybunał Praw Człowieka wywodzi z zasady "uczciwego procesu" (art. 6 KE) [zob. ECHR, 25 February 1993 (Funke v. France)], a polska procedura karna wyraża w art. 74 par. 1 kpk MPPOP to Międzynarodowy pakt praw obywatelskich i politycznych ONZ, a stosowne postanowienia art. 14 ust. 3 tej konwencji brzmią: 3. Każda osoba oskarżona o popełnienie przestępstwa ma prawo, na zasadach pełnej równości, co najmniej do następujących gwarancji: (...) g) nieprzymuszania do zeznawania przeciwko sobie lub do przyznania się do winy. KE, to skrót odnoszący się do Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności z 1950 roku (w skrócie "Konwencja Europejska"), a jej art. 6 brzmi: Artykuł 6 PRAWO DO RZETELNEGO PROCESU SĄDOWEGO 1. Każdy ma prawo do sprawiedliwego i publicznego rozpatrzenia jego sprawy w rozsądnym terminie przez niezawisły i bezstronny sąd ustanowiony ustawą przy rozstrzyganiu o jego prawach i obowiązkach o charakterze cywilnym albo o zasadności każdego oskarżenia w wytoczonej przeciwko niemu sprawie karnej. Postępowanie przed sądem jest jawne, jednak prasa i publiczność mogą być wyłączone z całości lub części rozprawy sądowej ze względów obyczajowych, z uwagi na porządek publiczny lub bezpieczeństwo państwowe w społeczeństwie demokratycznym, gdy wymaga tego dobro małoletnich lub gdy służy to ochronie życia prywatnego stron albo też w okolicznościach szczególnych, w granicach uznanych przez sąd za bezwzględnie konieczne, kiedy jawność mogłaby przynieść szkodę interesom wymiaru sprawiedliwości. 2. Każdego oskarżonego o popełnienie czynu zagrożonego karą uważa się za niewinnego do czasu udowodnienia mu winy zgodnie z ustawą. 3. Każdy oskarżony o popełnienie czynu zagrożonego karą ma co najmniej prawo do: a) niezwłocznego otrzymania szczegółowej informacji w języku dla niego zrozumiałym o istocie i przyczynie skierowanego przeciwko niemu oskarżeniu; b) posiadania odpowiedniego czasu i możliwości do przygotowania obrony; c) bronienia się osobiście lub przez ustanowionego przez siebie obrońcę, a jeśli nie ma wystarczających środków na pokrycie kosztów obrony, do bezpłatnego korzystania z pomocy obrońcy wyznaczonego z urzędu, gdy wymaga tego dobro wymiaru sprawiedliwości; d) przesłuchania lub spowodowania przesłuchania świadków oskarżenia oraz żądania obecności i przesłuchania świadków obrony na takich samych warunkach jak świadków oskarżenia; e) korzystania z bezpłatnej pomocy tłumacza, jeżeli nie rozumie lub nie mówi językiem używanym w sądzie.

BM-2cX9uTshtCbunGLKok9MiFMhXmLhS4D47Y
Apr 4 18:19 [raw]

Opisana historia odrobinę zahacza o mój przypadek. Moje komputery zostały zajęte w zw. z podejrzeniem popełnienia art. 278 par. 2 kk (kradzież oprogramowania). Wszystkie dyski twarde były w pełni zaszyfrowane przy pomocy TrueCrypa (tryb system encryption - z bootloaderem). Zostałem przesłuchany w charakterze świadka na okoliczność ujawnienia hasła do TC. Przesłuchanie trwało 6 godzin i w jego toku wielokrotnie przypominano o odpowiedzialności karnej za utrudnianie postępowania. Nie ujawniłem hasła powołując się na art. 183 kpk. Sprzęt został przekazany do biegłego w celu sporządzenia opinii. Wrócił (razem z dyskami) po 5 miesiącach, a postępowanie zostało zamknięte bez przedstawienia zarzutów.

BM-2cX9uTshtCbunGLKok9MiFMhXmLhS4D47Y
Apr 4 18:22 [raw]

Bardzo dobrze. Gratuluję dobrego OPSEC i twardości w czasie przesłuchania.

BM-2cX9uTshtCbunGLKok9MiFMhXmLhS4D47Y
Apr 4 19:04 [raw]

Ja zostałem skazany na 8 miesięcy w zawieszeniu na 2 lata bez kuratora i grzywnę 250 zł za rozpowszechnienie na p2p zdjęcia z małoletnia. ( przez około 4 minuty ) przy przeszukaniu policja sprawdzała rejestr czy są w nim podejrzane wpisy. Nic nie znaleziono biegły przeszukał komputer i stwierdził: Na dysku nie ma żadnych treści z pornografią małoletnich. Jest natomiast kilka krótkich filmików z pornografią nie budząca podejrzeń. (z Jenna Jameson ) podczas rozprawy okazało sie tez ze zdjęcie zostało udostępnione w sieci eMule natomiast na moim dysku znajduje sie program DC++. Według mnie było ważne ze te dwa programy nie sa ze sobą kompatybilne ale sąd nie zechciał tego zapisać twierdzac ze każdy program p2p to to samo. Zapisał natomiast zeznania biegłego ze w tym moim programie DC++ trzeba kopiować pliki z katalogu do katalogu aby udostępnić oraz ze filmiki z Jenna Jameson były dostępne przez ten program. Gdy złożyłem podanie o oddanie dowodu rzeczowego ( komputera) dowiedziałem sie ze Sąd Karny który rozpatrywał sprawę o rozpowszechnienie nie wyda mi takiego postanowienia ponieważ komputer nie jest dowodem w tej sprawie. Kazano mi sie z tym zwrócić do Sądu Grodzkiego. Tam oddano mi komputer ale bez dysku bo na nim znajdowały sie piraty. Policja : Na policji nic nie ukrywałem. Powiedziałem ze jestem świadom ze to co na p2p sie ściąga jest od razu dostępne.Przyznałem sie tez do ściagania legalnej pornografii. Zeznałem ze spotkałem sie z pornografią dziecięcą ale nigdy jej nie zachowywałem a co oczywiste : nigdy nie miałem zamiaru rozpowszechnić. Zdjęcia jakim policja dysponowała nigdy nie widziałem. Przyznałem tez ze kiedyś uzywałem eMule. Byłem tez pytany o np. : czy wszyscy moi znajomi z gg sa z mojego miasta czy wiem co to jahoo kazali mi opisac dziecko i inne dziwne pytania które nie miały odbicia potem w toku sprawy.W sumie chyba 6 stron A4 Może to wydać sie żałosne ale sadząc ze wszystko wyjaśniłem i będąc pewien ze nie zrobiłem niczego celowo podpisałem wszystko jak leci.Kazdą stronę zeznań, plomby na obudowie , 3 płytki CD a także kartkę z dwoma paragrafami . ( za piractwo i rozpowszechnianie ) Bałem sie tez ze jeśli nie podpisze to będzie przesłuchiwany mój dziadek i ojciec. Tego za wszelką cene chciałem uniknąć bo dobrze wiedziałem ze oboje nie zrozumieją całej sytuacji a komputera nawet nie potrafią włączyć. 80% akt zajmowały screeny z filków. Około 40 stron screenów z filmików pornograficznych z Jenna Jameson które miały być "opiniotwórcze" Prokuratura: W Prokuraturze znalazłem się na następny dzien po przeszukaniu(i przesłuchaniu).( dobrowolnie - nigdy nie byłem skuty ani nic podobnego ) Tam tylko usłyszałem : "No nieładne oskarżenie". Ja się nic nie odzywałem a potem prokuratorka podyktowała text dla spisującej. Ze: "bardzo żałuje tego co sie wydarzyło".Podpisałem kartkę.Wyszedłem po 3 minutach. Potem przeczytałem na niej ze mam sie stawiać na dozory 2 razy w tygodniu. Stawiałem sie prawie przez rok. Sąd: Na rozprawie prokuratura prawie nic sie nie odzywała. Próbowała udowadniać ze pirackie oprogramowanie miałem po to zeby rozpowszechniać ale sąd przerwał ten wywód. Potem na końcu zarządzała 1 roku w zawieszeniu na 4 lata bez podania uzasadnienia. W zasadzie nie wiem jakie dokładnie zarzuty miałem odpierać. Bo nikt mi konkretnych czynności nie zarzucał. Nie mogłem tez dowiedzieć sie czy zdjęcie zostało ściągnięte przez Policję, jakąś organizację czy osobę prywatną bo to tajemnica śledztwa. Największy mój bład to to ze nie przyszedłem na ogłoszeniu wyroku. Nie byłem w stanie. Był tam prawnik którego poprosiłem ale on powiedział mi ze "jako tako uzasadnienia wyroku nie było". Załamany postanowiłem juz nie przezywać tej gehenny i wycofałem apelację. Potem wyroki za piractwo i za rozpowszechnianie złączyłem na 1 rok w zawieszeniu na 4 lata. (żałowałem bo teraz przestępca seksualnym w rejestrze jestem 2 razy dłużej ) Perspektywa spłacania ponad 10 tys odszkodowań tez była powodem braku chęci wydawania kolejnych pieniędzy na apelację. Być może o wyroku zadecydowało to ze : - byłem karany wcześniej na ograniczenie wolności za przestępstwo drogowe - Sędzia była znana z przylepiania czegokolwiek - nie potrafiłem sie dobrze wysłowić - za bardzo bałem sie ze ktoś inny z mojej rodziny bedzie oskarżany - to była chyba pierwsza tego typu rozprawa w moim miescie - to były czasy gdy Ziobro robił czystki w naszej prokuraturze. Na początku pogodziłem sie z tym ze to może rzeczywiście moja wina bo nie przypilnowałem tego co ściągam ale potem gdy dowiedziałem sie ze tylko 1 na 3 oskarżonych ma sprawę w sadzie to mi ręce opadły. Tym bardziej ze nie znaleziono u mnie bezpośredniego związku miedzy tym zdjeciem a moim komputerem. Co dowiaduje sie o jakiejś sprawie to : " sprawa została umorzona." Moja wina jaka jest kazdy może osadzić ale od siebie dodam ze żyje na dnie. Od momentu przeszukania nie było ani jenego dnia bym nie dołował sie z tego powodu. Dziękuje jeśli ktoś wytrwał do końca tekstu.

BM-2cX9uTshtCbunGLKok9MiFMhXmLhS4D47Y
Apr 4 19:11 [raw]

Przyjmując, że opisuje Pan wszystko dokładnie i zgodnie z prawdą, to największym błędem (z którego Pan zresztą sobie sprawy nie zdawał i dalej w nim tkwi) było, że próbuje Pan samodzielnie i na dodatek w stresie zafunkcjonować w systemie, który od swoich zawodowych pracowników wymaga pięciu lat studiów i kolejnych kilku aplikacji. Wszystko inne (podpisuje Pan, że żałuje - czego? czynu, który Pan popełnił przecież, chyba nie tego że go Pan nie popełnił, rezygnuje Pan z apelacji wybierając pewność kary nad ryzyko kosztów) jest pochodną tegoż. Również to, że mając za sobą jakiś wyrok decyduje się Pan na popełnianie dalszych przestępstw (nielegalna dystrybucja oprogramowania, o której Pan powyżej pisał) pozwala dedukować, że jest Pan niezwykłym ryzykantem albo nie miał Pan w życiu okazji porozmawiać z prawnikiem. Nawet na zdrowy rozum: co ma zrobić kolejny sąd, kiedy przypadkiem Pan przed nim stanie (chocby fałszywie oskarżony) zeznawszy w śledztwie, że Pan żałuje, choć jest Pan w sumieniu pewien, ze czynu nie popełnił ale tego już Pan nie zezna? Przecież sam nasuwa się wniosek, że kary w zawieszeniu na Pana nie działają (i nie jest to bynajmniej przesłanka, żeby Pana na przyszłość od kary zwalniać). To co Pan napisał powinni adwokaci kolportować jako reklamę "co się z Tobą stanie gdy spróbujesz nie skorzystać z naszych usług".

BM-2cX9uTshtCbunGLKok9MiFMhXmLhS4D47Y
Apr 4 19:22 [raw]

Szacun. Należało jeszcze wytoczyć im sprawę o to, że nie mgłeś korzystać z komputera. Co więcej jak psy z ABW wpadły do redakcji Wprost, to nie celem konfiskaty dysków (afera podsłuchowa), a celem skopiowania zawartości. Pech chciał, że nie mieli przejściówki do Apple.

BM-2cX9uTshtCbunGLKok9MiFMhXmLhS4D47Y
Apr 4 20:16 [raw]

Wniosek taki, że szyfrować trzeba dla zasady.

BM-2cX9uTshtCbunGLKok9MiFMhXmLhS4D47Y
Apr 5 07:19 [raw]

Lepiej szyfrować byle czym niż nie szyfrować. Najlepiej TrueCryptem.

BM-2cX9uTshtCbunGLKok9MiFMhXmLhS4D47Y
Apr 5 07:21 [raw]

Truecrypt zdechł, jest nierozwijany i ma błędy. Zatem NAJLEPIEJ VERACRYPTEM.

BM-2cX9uTshtCbunGLKok9MiFMhXmLhS4D47Y
Apr 5 08:56 [raw]

Równie dobrze można się kłócić co jest lepsze Windows czy Linux (oczywiście taka kłótnia nie ma sensu). http://www.tomshardware.com/news/veracrypt-audit-multiple-critical-vulnerabilities,32878.html http://www.esecurityplanet.com/open-source-security/veracrypt-a-worthy-truecrypt-alternative.html https://it.slashdot.org/story/14/10/13/2234251/veracrypt-is-the-new-truecrypt----and-its-better Wybór należy do Ciebie.

BM-2cX9uTshtCbunGLKok9MiFMhXmLhS4D47Y
Apr 5 12:37 [raw]

I własnie dlatego Veracrypt jest lepszy, bo Truecrypt stoi w mijescu, a developer Veracrypt natychmiast usunął wykryte blędy. Więc nie, kłótnia nie ma sensu, bo wiadomo od razu co jest lepsze.

BM-2cX9uTshtCbunGLKok9MiFMhXmLhS4D47Y
Apr 6 18:14 [raw]

Bo przeszukanie dysków jest łatwe w porównaniu do innych metod. Wywlekamy dysk, wołamy biegłego i mamy wyniki za małe pieniądze. Ale to nie jest jedyna metoda ani jedyny możliwy ślad. Można przechwycić ruch sieciowy na routerze, można (w przypadku sieci P2P) zapisać IP logi wskazujące na IP komputera który nielegalnie udostępniał to i owo. W końcu karalne jest nie posiadanie (programów) ale ich pozyskiwanie, ewentualnie rozpowszechnianie, zatem trzeba wykazać, że podejrzany pozyskiwał/rozpowszechniał a nie że cały czas posiada. Przy okazji: praktyka przesłuchiwania najpierw jako świadka a potem jako podejrzanego to nie jest najładniejsze co sobie można wyobrazić ale czasami niestety trudna do uniknięcia (trzeba kogoś spytać "do kogo należy ten komputer" a trudno pierwszego z brzegu domownika traktować jak podejrzanego), natomiast nikogo nie można zmusić do składania zeznań przeciwko sobie i najbliższym (z dokładnością do więźniów Guantanamo :)) ani karać za zapomnienie hasła. Ale jak mówię - przeszukanie zawartości dysków to nie jest jedyny środek dowodowy choć w praktyce łatwy do zastosowania

BM-2cX9uTshtCbunGLKok9MiFMhXmLhS4D47Y
Apr 6 18:24 [raw]

Przeszukanie dysków jest łatwe bo pozostałe metody są naprawdę trudne. Jak udowodnisz komuś że dany "prostokąt" na wykresie pobieranych danych to tak naprawdę film? Wszyscy sieciowcy patrząc na coś takiego powiedzą Ci "O film sobie ściaga". Ale na pytanie jaki już Ci nie odpowiedzą. Aktualnie wszystkie rozwijane sieci P2P stosują szyfrowanie i kompresję danych. Wyciągnięcie ich w większości przypadków nic nie daje bo i tak pliki te są doskonale pofragmentowane, a informacja o tym, co to tak naprawdę jest, często znajduje się zupełnie gdzie indziej i nie jest przesyłana po sieci (np. Torrent). Są jeszcze trojany, no ale to już podchodzi pod podsłuch. Można też wabić ludzi na strony niby z danymi i potem udowadniać im chęć pobrania czegoś takiego, no ale u nas samo pobieranie nielegalne zbytnio nie jest. To co chciałem tu napisać to to że Policja jest bezsilna i oni to doskonale wiedzą. Często desperackie metody wyciągania dowodów (np. na przesłuchaniach) biorą się właśnie z bezsilności.

BM-2cUJvFYHhXpBHyd96KHfjxsgTYi44BajdE
Aug 17 11:23 [raw]

Szyfrowanie danych może stanowić spore wyzwanie dla organów ścigania. Jak pisałem jakiś czas temu - w Wielkiej Brytanii pojawiły się przepisy, które w pewien sposób mają "rozwiązywać problem" ujawniania zaszyfrowanych danych: Szyfrujesz? Ujawnij klucz, albo więzienie. Podnosi się, że "normatywne zobowiązania" do ujawniania zaszyfrowanych danych są sprzeczne z podstawowymi prawami człowieka. Tymczasem w USA sędzia zobowiązał oskarżonego do ujawnienia klucza pozwalającego na poznanie treści danych zgromadzonych na chronionym kryptograficznie (PGP) laptopie. Sędzia chce, by oskarżony wpisał (ujawnił) hasło (frazę, klucz prywatny), by prokuratorzy mogli zapoznać się z treścią zaszyfrowanych plików. O sprawie pisze serwis Cnet, w tekście Judge orders defendant to decrypt PGP-protected laptop. Z umieszczonej tam relacji wynika, że William Sessions, sędzia dystryktowy z Vermont (U.S. District Judge William Sessions in Vermont), uznał, że oskarżony o posiadanie materiałów pornograficznych z udziałem dzieci (pornografia dziecięca) nie korzysta z praw, które gwarantuje Piąta Poprawka do Amerykańskiej Konstytucji, a to w ten sposób, że nie ma prawa zachować w tajemnicy klucza prywatnego, za pomocą którego można odszyfrować dane zebrane na jego komputerze. Służby imigracyjne oraz Policja podnoszą, że widziały (poznały) materiały zgromadzone w laptopie oskarżonego, gdy ten przekraczał granice amerykańsko-kanadyjską w 2006 roku (wówczas funkcjonariusze uruchomili i przejrzeli zawartość laptopa, bez konieczności podania jakiegokolwiek hasła uzyskali dostęp do plików na dysku i - jak jest to dziś odnotowywane - zobaczyli "thousands of images of adult pornography and animation depicting adult and child pornography"). Komputer następnie został wyłączony. Dziewięć dni po aresztowaniu mężczyzny służby nie mogły już uzyskać dostępu do chronionego kryptograficznie dysku "Z:", gdyż system wymagał podania klucza prywatnego do odszyfrowania zawartości. Obrońca oskarżonego wniósł już do sądu okręgowego odwołanie od decyzji sędziego dystryktowego. Zgodnie z Piątą Poprawką m.in. "...nie wolno wymagać od oskarżonego w sprawie karnej by świadczył przeciwko sobie". Oryginalne brzmienie tej poprawki jest następujące: "No person shall be held to answer for a capital, or otherwise infamous crime, unless on a presentment or indictment of a grand jury, except in cases arising in the land or naval forces, or in the militia, when in actual service in time of war or public danger; nor shall any person be subject for the same offense to be twice put in jeopardy of life or limb; nor shall be compelled in any criminal case to be a witness against himself, nor be deprived of life, liberty, or property, without due process of law; nor shall private property be taken for public use, without just compensation." Podobne zasady obowiązują również w innych krajach, m.in. w Polsce, na podstawie art. 74. § 1. Kodeksu postępowania karnego, zgodnie z którym: "Oskarżony nie ma obowiązku dowodzenia swej niewinności ani obowiązku dostarczania dowodów na swoją niekorzyść". Warto przy tym pamiętać, że przepisy procedury karnej przewidują w pewnych sytuacjach prawo odmowy zeznań. Na podstawie art. 182 KPK: § 1. Osoba najbliższa dla oskarżonego może odmówić zeznań. § 2. Prawo odmowy zeznań trwa mimo ustania małżeństwa lub przysposobienia. § 3. Prawo odmowy zeznań przysługuje także świadkowi, który w innej toczącej się sprawie jest oskarżony o współudział w przestępstwie objętym postępowaniem. Powyższe sytuacje mogą być związane z oczekiwaniem organów ścigania, by "osoba najbliższa" ujawniła klucz pozwalający na odszyfrowanie wiadomości, jeśli go zna, a osoba taka może odmówić zeznań. W kolejnych przepisach (art. 183 KPK) wskazane są sytuacje, w których świadek może uchylić się od odpowiedzi na pytanie, a to w sytuacji, w której "udzielenie odpowiedzi mogłoby narazić jego lub osobę dla niego najbliższą na odpowiedzialność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe". W komentarzu do podlinkowanej już wyżej notatki na temat Wielkiej Brytanii xpert17 przywołał fragment publikacji prof. Adamskiego (Prawo karne komputerowe, Warszawa 2000, s. 213), w której prof. Adamski zwraca uwagę również na przepisy prawa międzynarodowego, które dedykowane sa ochronie praw człowieka, a odnoszą się do poruszanej tu kwestii: Zasada, iż oskarżony nie ma obowiązku dowodzenia swojej niewinności ani dostarczania dowodów na swoją niekorzysć jest nie tylko międzynarodowym standardem normatywnym w dziedzinie ochrony prawa człowieka [zob. art. 14 ust. 3 lit g MPPOP], oraz prawem obywatelskim zagwarantowanym przez ustawy zasadnicze niektórych państw, lecz przede wszystkim jedną z istotnym gwarancji procesowych, którą Europejski Trybunał Praw Człowieka wywodzi z zasady "uczciwego procesu" (art. 6 KE) [zob. ECHR, 25 February 1993 (Funke v. France)], a polska procedura karna wyraża w art. 74 par. 1 kpk MPPOP to Międzynarodowy pakt praw obywatelskich i politycznych ONZ, a stosowne postanowienia art. 14 ust. 3 tej konwencji brzmią: 3. Każda osoba oskarżona o popełnienie przestępstwa ma prawo, na zasadach pełnej równości, co najmniej do następujących gwarancji: (...) g) nieprzymuszania do zeznawania przeciwko sobie lub do przyznania się do winy. KE, to skrót odnoszący się do Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności z 1950 roku (w skrócie "Konwencja Europejska"), a jej art. 6 brzmi: Artykuł 6 PRAWO DO RZETELNEGO PROCESU SĄDOWEGO 1. Każdy ma prawo do sprawiedliwego i publicznego rozpatrzenia jego sprawy w rozsądnym terminie przez niezawisły i bezstronny sąd ustanowiony ustawą przy rozstrzyganiu o jego prawach i obowiązkach o charakterze cywilnym albo o zasadności każdego oskarżenia w wytoczonej przeciwko niemu sprawie karnej. Postępowanie przed sądem jest jawne, jednak prasa i publiczność mogą być wyłączone z całości lub części rozprawy sądowej ze względów obyczajowych, z uwagi na porządek publiczny lub bezpieczeństwo państwowe w społeczeństwie demokratycznym, gdy wymaga tego dobro małoletnich lub gdy służy to ochronie życia prywatnego stron albo też w okolicznościach szczególnych, w granicach uznanych przez sąd za bezwzględnie konieczne, kiedy jawność mogłaby przynieść szkodę interesom wymiaru sprawiedliwości. 2. Każdego oskarżonego o popełnienie czynu zagrożonego karą uważa się za niewinnego do czasu udowodnienia mu winy zgodnie z ustawą. 3. Każdy oskarżony o popełnienie czynu zagrożonego karą ma co najmniej prawo do: a) niezwłocznego otrzymania szczegółowej informacji w języku dla niego zrozumiałym o istocie i przyczynie skierowanego przeciwko niemu oskarżeniu; b) posiadania odpowiedniego czasu i możliwości do przygotowania obrony; c) bronienia się osobiście lub przez ustanowionego przez siebie obrońcę, a jeśli nie ma wystarczających środków na pokrycie kosztów obrony, do bezpłatnego korzystania z pomocy obrońcy wyznaczonego z urzędu, gdy wymaga tego dobro wymiaru sprawiedliwości; d) przesłuchania lub spowodowania przesłuchania świadków oskarżenia oraz żądania obecności i przesłuchania świadków obrony na takich samych warunkach jak świadków oskarżenia; e) korzystania z bezpłatnej pomocy tłumacza, jeżeli nie rozumie lub nie mówi językiem używanym w sądzie.

[chan] po_polsku
BM-2cX9uTshtCbunGLKok9MiFMhXmLhS4D47Y

Subject Last Count
Służba dla Sowietów była jednoczesnym wyparciem się Rzeczypospolitej Polskiej niepodległej Nov 18 16:18 1
JAK SKW - OBCIAGA KUTASA. Nov 18 11:16 57
JEBAC - KURWE POLICJE Nov 18 10:27 20
Sam tego chciałeś, "ArnoldB". Nov 17 19:17 3
Ostrzeżenie dla "arnoldB" Nov 17 14:40 1
Większość mediów postanowiła tych faktów nie zauważać. Nov 17 10:08 1
Ukraina nie ma większego przyjaciela niż USA Nov 17 08:18 1
Kacapy zakłócają GPS Nov 17 08:18 1
pozbawianie majątku przestępców jest najskuteczniejszym narzędziem Nov 15 19:13 1
jesteście debilami Nov 15 16:15 5
Setki milionów ludzi wołają: STALIN! STALIN! STALIN! Nov 14 19:01 1
Były szef Informacyjnej Agencji Radiowej, Mariusz Borkowski, to ruski agent. Nov 14 17:03 1
Infromacja o powiązaniach Czarneckiego z komunistycznymi służbami Nov 14 14:10 1
PiS to nie mafia, to uczciwa grupa. I dowodzą tego właśnie teraz. Nov 14 13:53 1
Nie ma takiej bzdury, która w imię równości nie zostałaby popełniona. Nov 14 13:51 1
Dziwna cisza Nov 13 17:40 19
Pomysł na zabawe - zamach terorystyczny ? Nov 13 17:22 11
[niebezpiecznik.pl] Wywiad z cyberpolicjantem. Najłatwiej wyrobić słupki waląc sprawców z OLX-a Nov 13 16:39 1
A tutejsi bajkopisarze pisali o rozhasaniu w chińskim necie... Nov 13 15:19 1
Kurwy z ONR zapraszają do Polski ruskich prowokatorów Nov 12 14:52 2
Podatek dochodowy od kryptowalut – co się zmieni w 2019 roku Nov 12 12:31 1
"Polsko, wspaniały kraju - gratulacje w 100. rocznicę niepodległości!" - napisał na Twitterze Donald Trump Nov 12 11:09 1
Krang = Adam Golański Nov 12 09:47 4
Wojska obrony cyberprzestrzeni Nov 11 16:31 4
Dlaczego zabito Litwinienkę... Nov 11 15:08 2
Moment wytrysku w cipce nastolatki Nov 10 13:58 1
milicyjna prowokacja Nov 10 10:51 3
Piotr Tymochowicz skazany za dziecięcą pornografię Nov 9 18:21 5
Były doradca polityków Piotr T. w piątek usłyszy wyrok ws dziecięcej pornografii Nov 8 22:01 9
Antyszczepionkowa histeria to robota Kremla Nov 8 21:59 6
JEBAC - KURWE POLICJE Nov 8 17:49 1
POLICJA - JEBAC KURWE Nov 8 17:37 41
Europejski Nakaz Aresztowania wobec Michnika Nov 8 15:01 1
Argumenty merytoryczne rozbiły mit, że szczepionki są szkodliwe Nov 8 15:01 1
Honeypots: Protonmail, DuckDuckGo, NordVPN Nov 7 17:12 1
Is NordVPN a Honeypot? Nov 7 17:05 1
Głosowanie Nov 4 17:59 2
Lekcja dla debili korwinowców Nov 2 18:15 1
Miało być 100 mld zł deficytu w 2018 roku. Jest 3,2 mld zł nadwyżki. Nov 2 18:15 1
Ruski agent Assange odlatuje Oct 30 16:27 1
W Polsce albo będzie stacjonować U.S. Army, albo armia rosyjska Oct 30 16:27 1
NSA używa technik psychotronicznych i paranormalnych Oct 29 16:13 5
Większość z nas jest za utworzeniem w naszym kraju stałej bazy wojsk USA Oct 28 16:26 1
USA poważnie i po partnersku traktuje Polskę Oct 28 14:55 23
-----BEGIN MYSECRET----- Oct 28 08:47 1
Udająca antysystemową ubecka partia Kukiz'15 Oct 28 07:38 1
Robimy wszystko, aby w Polsce powstał Fort Trump Oct 27 21:48 1
Ponad połowa Polaków opowiada się za utworzeniem stałej bazy wojsk amerykańskich w Polsce Oct 27 21:47 1
Frasyniuk miał rację Oct 27 11:47 5
Polsko-amerykańska współpraca wojskowa Oct 26 17:48 1
Rosja musi się wynieść z Krymu i Donbasu Oct 26 17:43 1
Latające ruskie trumny - nikt nie chce ubezpieczyć rakiet Sojuz Oct 26 17:17 1
Zastępy trolli i osób zadaniowanych przygotowują strawę dla polskich gownojedów Oct 26 17:17 1
Rosjanie winni przestępstw wojennych Oct 26 17:16 1
Pamięć Oct 24 04:21 40
Rosja narusza układ rozbrojeniowy Oct 24 04:17 1
USA będą rozbudowywać arsenał nuklearny Oct 24 04:17 1
"Katolicy" i "narodowcy" Kremla Oct 24 04:16 1
Dziadek skazany za gwałt na 9-letniej wnuczce Oct 21 22:16 4