Narkotykowa wojna w Europie trwa w najlepsze

[chan] po_polsku
Jul 12 20:45 [raw]

W Europie, w cieniu problemów z nielegalną imigracją oraz zagrożeniem terroryzmem, toczy się nieustannie walka z narkotykami. Stanowi ona realne wyzwanie dla służb policyjnych każdego państwa i bezpośrednio wpływa na ich bezpieczeństwo wewnętrzne. Od efektów tej walki zależy życie oraz zdrowie tysięcy osób. Europol przedstawił pod koniec zeszłego roku raport przypominający jak ważnym, czy wręcz kluczowym elementem dla przestępczości zorganizowanej w Europie są narkotyki. Był to jeden z efektów konferencji, która odbyła się właśnie na początku grudnia 2017 r. w Hadze. Nad problemem skupiło się wówczas ponad 130 delegatów, reprezentujących 40 państw oraz 6 organizacji międzynarodowych. Niestety konkluzje nie są optymistyczne. Wynika z nich, że nawet zacieśnianie współpracy pomiędzy różnymi podmiotami państwowymi i zwiększenie nasycenia działań zróżnicowanych służb, nie pozwala powiedzieć, że Europa wygrywa z tym problemem. Trudno też, w związku z tym, prognozować w najbliższym czasie, znaczne ograniczenie skali przestępczości narkotykowej i związanej z nią plagi narkomanii z jaką mamy do czynienia dziś w Eurpopie. Miliardowy biznes zorganizowanej przestępczości Międzynarodowe grono specjalistów, które zgromadził Europol, zatytułowało swoją analizę – „Podstawy biznesu – jak nielegalne narkotyki podtrzymują przestępczość zorganizowaną w UE” (ang. Business fundamentals. How illegal drugs sustain organised crime in the EU). Jak pokazują statystyki, narkotyki to nadal największy przestępczy rynek w całej UE, generujący każdego roku, w bardzo ostrożnych analizach, prawie 24 miliardy Euro. Co więcej, około 35 proc. zorganizowanych grup przestępczych działających w UE, a aktywnych na płaszczyźnie międzynarodowej, jest zaangażowana w produkcję, przerzut oraz dystrybucję narkotyków. Przy czym, 75 proc. zorganizowanych grup przestępczych nie skupia się tylko na jednym rodzaju narkotyków, ale rozszerza swoje działania na inne. Sprzyjają temu również czynniki pozaeuropejskie, w postaci chociażby ponownego, odczuwalnego wzrostu produkcji kokainy w Kolumbii. Nie można jednak zapomnieć o szlakach przerzutowych heroiny, które ciągną się przez państwa bałkańskie, ale również wiodą z Kaukazu do Europy Wschodniej i dalej. Jednak nadal kluczowym segmentem rynku jest nielegalna uprawa marihuany, prowadzona w pomieszczeniach lub na otwartym powietrzu. Trzeba też zauważyć, że coraz większym wyzwaniem dla służb porządku publicznego są narkotyki syntetyczne. Dynamika rozwoju tej sfery aktywności przestępców jest najwyższa w całej UE, obejmując nie tylko same narkotyki syntetyczne, ale również bardzo niebezpieczne, nowe, substancje psychoaktywne. Narkotyki uderzają w bezpieczeństwo całych państw Przestępczość narkotykowa zagraża w Europie wielu elementom bezpieczeństwa państw. Począwszy od kwestii społecznych i zdrowotnych, poprzez zagrożenie wzrostem aktywności brutalnych i niebezpiecznych grup przestępczych o dysponujących ogromnymi budżetami, a skończywszy na możliwości rozszerzania się działań na te wymierzone w aparat instytucjonalny oraz prawny państw, np. w związku z procederem korupcji. Trzeba też pamiętać, że grupy przestępcze działają w oparciu o całą gamę możliwych sposobów przerzutu narkotyków. Obejmuje ona chociażby stosowanie firm krzaków, specjalnie zakładanych do kamuflowania nielegalnego procederu, np. w postaci legalnych firm przewozowych czy spedycyjnych. Stąd walka z tego typu procederem nie może być zawężana jedynie do aktywności struktur tylko i wyłącznie antynarkotykowych i musi obejmować również formacje skarbowe czy te zajmujące się przestępczością gospodarczą, szczególnie, że niemal 65 proc. zorganizowanych grup przestępczych czerpiących profity z narkotyków, jest również aktywna w innych formach nielegalnej działalności (handel podróbkami, handel ludźmi czy też przerzut nielegalnych imigrantów do Europy). Przestępcy rywalizują ze sobą i zwiększają swoje możliwości technologiczne Olbrzymie zyski z obecnego rynku narkotyków w UE generują również zagrożenia wynikające z rywalizacji przestępców o trasy przerzutu, źródła produkcji, a przede wszystkim potencjalnych odbiorców. O skali umiędzynarodowienia tego typu aktywności przestępczej świadczyć może chociażby fakt, że Europol podkreślił, iż w okresie 2013-(marzec) 2016 osoby z ponad sześćdziesięciu państw świata były zaangażowane w przemyt narkotyków do UE. Wzrasta także poziom technologicznego przygotowania przestępców do przygotowywania całej gamy narkotyków, które później trafiają na europejskie rynki. Począwszy od szeroko zakrojonych inwestycji w infrastrukturę i instrumentarium potrzebne do wytwarzania lub przetwarzania nielegalnych substancji, aż po zdolności komunikacyjne, łączność, szyfrowanie danych etc. Grupy przestępcze dostosowują się tym samym do przeciwdziałania ze strony państw oraz instytucji międzynarodowych, które dotychczas dysponowały m.in. szeregiem atutów w zakresie przechwytywania ich łączności, infiltracji baz danych, itp. Darknet nowym wyzwaniem dla walczących z przestępczością narkotykową Co więcej, przestępcy narkotykowi już z całą siłą zadomowili się w przestrzeni Darknetu. Niektóre źródła szacują, że ponad połowa obrotów (nawet ok. 57 proc.) nielegalnymi materiałami oraz substancjami w obrębie tej struktury teleinformatycznej może być bezpośrednio związana właśnie z narkotykami. Przy czym za większość efektywnych transakcji, wprowadzających narkotyki do obrotu via Darknet, mają już odpowiadać zorganizowane grupy przestępcze, wypierające tym samym indywidualnych sprzedawców nielegalnych substancji. Grupy te, handlując narkotykami, korzystają dziś z możliwości jakie dają najnowsze systemy kodowania oraz przekazu danych pomiędzy użytkownikami sieci. Tego rodzaju rozbudowany zakres aktywności przestępczości narkotykowej widać pod względem zasięgu oraz stosowanych technologii chociażby przez pryzmat współpracy krajowych służb z Europolem. W samym tylko 2016 r. Europol odnotował najwięcej zapytań w sferze wymiany informacji właśnie na płaszczyźnie problematyki narkotyków i nielegalnej migracji. Mając na uwadze apogeum kryzysu migracyjnego z lat 2015-16, idealnie można zobrazować jak w cieniu innych wyzwań w sferze bezpieczeństwa, nadal rozwija się przestępczość narkotykowa. Przyszłość pełna obaw czyli inwazja nowych substancji psychoaktywnych Niewątpliwie dla najbardziej rozwiniętych form zorganizowanej przestępczości w UE podstawowym polem aktywności pozostaje przemyt oraz dystrybucja w Europie kokainy. Rocznie, tego rodzaju przestępcza działalność, może generować obrót sięgający 5,7 miliarda Euro. W dodatku, przestępcy na tym obszarze działań są bardziej skłonni do budowania skomplikowanych międzynarodowych powiązań, rozciągających się od Ameryki Południowej, poprzez państwa afrykańskie aż po Europę. Źródłem kokainy, rozprowadzanej w UE, są przede wszystkim najwięksi południowoamerykańscy producenci z Kolumbii (światowy lider), Peru oraz Boliwii. Kokaina jest w głównej mierze przerzucana nadal dużymi jednostkami morskimi, w ramach transportu kontenerów. Inną motodą stosowaną przez przetępców, jest przerzut narkotyków w bagażu lotniczym i częsta wymiana kurierów, podróżujących przez główne europejskie porty lotnicze. Co ciekawe, wzrasta również wykorzystanie statków wycieczkowych, pływających z rejonu Morza Karaibskiego. Głównym producentem opium oraz heroiny, która jest przerzucana do Europy pozostaje nadal Afganistan. Przestępcy transportują narktyki do państw członkowskich przede wszystkim poprzez trasy wiodące przez południowy Kaukaz oraz Iran. Jednak zauważalne są także próby przerzutu przez państwa afrykańskie. Zorganizowane grupy przestępcze, trudniące się przemytem heroiny oraz opium, skupiają się w głównej mierze na dużych transportach tego rodzaju narkotyków. Z raportu Europolu wypływa również bardzo ważna konkluzja dotycząca bezpośrednio gwałtownej rozbudowy rynku nowych substancji psychoaktywnych. Substancje takie jak syntetyczne kanabinoidy, różnego typu tzw. „dopalacze”, a także benzodiazepiny coraz częściej wchodzą do oferty przestępców związanych dotychczas z rynkiem narkotyków. Mają tym samym być alternatywą dla dotychczas stosowanych substancji, które były szmuglowane lub wytwarzane w Europie. Od 2005 r. rozpoznanych zostało ponad 620 typów nowych substancji psychoaktywnych, dotychczas niespotykanych w państwach UE. Wraz ze wzrostem popularności tego rodzaju substancji, rośnie ich niemal przemysłowa produkcja, ze szczególnym uwzględnieniem laboratoriów w Chinach oraz Indiach. Następnie tego rodzaju substytuty klasycznych narkotyków są szmuglowane do Europy. Wzrasta także zagrożenie pojawianiem się dużych porcji fentanylu i jego pochodnych na europejskich narkotykowych rynkach. Podobnie jak w przypadku nowych substancji psychoaktywnych, chociażby w samych tylko latach 2012-16 zaobserwowano już 24 nowe typy substancji na bazie fentanylu. Głównym źródłem pozostaje przemyt z Chin, ale odnotowywane były również przypadki produkcji w państwach europejskich. Marihuana oraz terroryści Nadal głównym i najbardziej stabilnym rynkiem, wśród narkotyków, jest uprawa oraz późniejsza dystrybucja marihuany. W jej przypadku zwiększają się możliwości produkcji w pomieszczeniach przez mieszkańców państw europejskich, szczególnie ze względu na rosnący rynek technologii dystrybuowanych przez Internet. Nowoczesne rozwiązania techniczne zwiększają także możliwości w zakresie kamuflowania działań przestępczych, przez osoby zaangażowane w uprawę marihuany. Jednak znaczna część marihuany, oferowanej w Europie pochodzi od przestępców z państw bezpośrednio sąsiadujących z UE. Znaczne ilości są szmuglowane przez Morze Śródziemne przede wszystkim z Maroka. Przy czym liderem w tym zakresie pozostaje Albania, z której trafia do UE najwięcej nielegalnej marihuany. O znaczeniu walki z przestępczością narkotykową świadczy obserwowane coraz częściej jej ścisłe powiązanie z różnymi formami terroryzmu na całym świecie. Chodzi przede wszystkim o aspekt finansowania działań terrorystycznych właśnie na bazie produkcji i sprzedaży różnych narkotyków w rejonach konfliktów zbrojnych lub występowania silnych struktur terrorystycznych. Terroryści mogą i wykorzystują również ścisłą współpracę z przestępczością zorganizowaną w zakresie np. infrastruktury. Również europejscy przestępcy czerpią realne korzyści ze ścisłej współpracy z terrorystami, m.in. poprzez produkcję oraz przerzut narkotyków, takich jak słynny na Bliskim Wschodzie „Captagon”. Fenetylina jest bowiem stosowana jako swoisty dopalacz dla walczących formacji terrorystów – islamistów. Konkluzja Walka z przestępczością narkotykową pozostanie nadal w najbliższych latach jednym z największych wyzwań dla bezpieczeństwa państw UE. Przede wszystkim dlatego, że zorganizowana przestępczość stanowi trudny cel z racji generowania olbrzymich przychodów, pozwalających tym samym przestępcom na inwestycje w najnowocześniejsze technologie. Kwestią znancznie utrudniajacą skuteczne wyeliminowanie tego typu porcederu z Europy, jest też korupcja na różnych szczeblach władzy państw europejskich, analogiczna do ściśle powiązanego z narkotykami procederu prania brudnych pieniędzy. Niewątpliwie coraz bardziej będzie trzeba uwzględniać problem sprzedaży nielegalnych substancji w Internecie, tworząc tym samym nowy front dla działań wyspecjalizowanych grup funkcjonariuszy. Nadal istnieją olbrzymie zasoby w sferze produkcji oraz uprawy różnego typu narkotyków na całym świecie. Wskazują na to wzrosty produkcji w przypadku Kolumbii czy Afganistanu. Tym samym, służby graniczne, policyjne oraz skarbowe będą musiały prowadzić nieprzerwany wyścig w zakresie przechwytywania narkotyków na zróżnicowanych pod względem wielkości, form oraz sposobów przerzutu, szlakach. Takie działania wymagają współpracy różnych struktur wewnątrz państw, jak również dalszego wzmacniania współpracy europejskiej i międzynarodowej. Jednak, przede wszystkim należy docenić aktywność wszystkich funkcjonariuszy oraz pracowników służb, którzy na co dzień mierzą się z wyzwaniem, jakim jest właśnie przestępczość narkotykowa. Ich praca oraz poświęcenie pozwalają bowiem na ograniczyć tragiczne skutki wpływu narkotyków na życie i zdrowie olbrzymiej populacji Europejczyków. Trzeba też zauważyć, że wobec np. problemu przeciwdziałania terroryzmowi, służba funkcjonariuszy "narkotykowych" pozostaje, zupełnie niesłusznie, niejako w cieniu działań innych jednostek i agend.

[chan] po_polsku
Jul 13 10:04 [raw]

czy moglbys zaczac pisac ze swojego adresu a nie z adresu po_polsku ?

[chan] po_polsku
BM-2cX9uTshtCbunGLKok9MiFMhXmLhS4D47Y

Subject Last Count
Pani Anna ma 30 lat, ale w internecie udaje 14-letnią Kamilkę. Ma ważny... Jul 17 21:53 9
JEBAC KURWE POLICJE Jul 17 21:52 54
Odpowiedzialność karna pedofila Jul 17 21:52 1
Dowiedział się, że miałam sponsora. Mówi, że jestem zwykłą szm*tą! Jul 17 21:52 1
Rząd szykuje nam nową cenzurę internetu – tym razem kompleksową Jul 17 14:23 2
Centralny rejestr stron zakazanych Jul 17 13:20 1
W Waszyngtonie złapano ruską zieloną kurewkę Jul 17 13:19 1
Człowiek bez mózgu ma 54 lata i jest urzędnikiem Jul 16 17:44 3
Byliśmy ciężko przerażeni. Psy się schowały, my nie wiedzieliśmy, co się dzieje. Jul 16 17:44 2
RE: Co nam pokazuje ten bełkot, jaki wylał się w tej sprawie? Jul 16 17:15 1
Pocisk rakietowy Buk, którym zestrzelono maszynę, pochodził z 53. rosyjskiej brygady przeciwlotniczej Jul 16 17:15 1
Należy głośno powtórzyć za Wojciechem Cejrowskim: Wszyscy won! Jul 16 17:15 1
Policjanci z niepełnosprawnego chłopaka, chcieli zrobić gwałciciela staruszek Jul 16 17:15 1
peter_surda_privkeys Jul 16 17:14 2
Ruscy mordercy utrudniają śledztwo Jul 16 17:14 1
Endecja ramię w ramię z Jad Waszem Jul 16 17:14 1
JAK SKW OBCIĄGA. Jul 16 17:13 39
Promieniowanie elektromagnetyczne zagraża przyrodzie Jul 16 17:13 1
CBŚ ujęło 17-letniego “cyberterrorystę” pomimo korzystania przez niego z TOR-a Jul 15 12:33 9
RE: AKASHA social media Jul 15 12:33 1
Co nam pokazuje ten bełkot, jaki wylał się w tej sprawie? Jul 15 12:10 1
zaszumianie Jul 15 10:19 4
Do smartfonów i tabletów agenci wprowadzili sobie tylko znanymi metodami szpiegowskie oprogramowanie Jul 15 09:34 1
Zakazuje się przekazywania jakichkolwiek informacji na temat przyczyn katastrofy Jul 15 09:34 1
TEDx | Pedophilia is a natural sexual orientation Jul 15 01:31 2
IPFS Jul 14 10:05 2
RE: Cebulka forum Jul 14 10:00 1
Test Jul 14 10:00 6
Cebulka forum Jul 14 10:00 36
RE: Ruskie trolle szaleją w sieci, banujmy je. Jul 14 10:00 1
The Anarchist Cookbook Jul 14 10:00 16
siec cjdns Jul 14 10:00 7
RE: IPFS Jul 14 10:00 1
major suchodolski pedofilem? Jul 13 23:35 9
TOR na windows Jul 13 19:55 8
Moskiewski namiestnik Andrzej Duda udaje Prezydenta Polski Jul 13 19:42 1
Sekretne wiadomości w facebookowych zdjęciach Jul 13 18:22 1
Zamek na jeziorze w Puszczy Noteckiej Jul 13 17:51 2
test Jul 13 17:27 13
Narkotykowa wojna w Europie trwa w najlepsze Jul 13 10:04 2
(no subject) Jul 13 09:58 3
Ruska dziwka Andrzej Duda sadza na stołkach agentów WSI Jul 13 09:18 1
AKASHA social media Jul 13 08:52 1
Uprawa zieleniny Jul 13 08:26 6
Wklejanie zdjęć Jul 13 06:17 5
Nie chcę, by prezydent Rosji Władimir Putin był zagrożeniem dla Europy lub USA Jul 12 17:33 1
RE: JEBAC KURWE POLICJE Jul 12 16:59 4
W Polsce i w Izraelu istnieją wzajemne uprzedzenia Jul 12 09:53 1
Ruska dziwka Andrzej Duda montuje agenturę WSI w Sądzie Najwyższym Jul 11 14:28 1
Wywalono z Grecji ruskich szpiegów Jul 11 14:28 1
Lista obecności! Jul 10 23:22 19
Władze oskarżają WhatsApp o lincz na 25 osobach Jul 10 22:09 11
Są poddawani torturom i mają przymusowo pobierane organy Jul 10 20:15 2
The Heliocentric Hoax Written by James V. Forsee Jul 10 19:47 1
Czy przygotowujecie sie do upadku Deutshe Banku ? Jul 10 15:22 8
Pytanie do Antypiryna.Whonix na osobnej maszynie. Jul 10 02:04 2
szukam człowieka lasu Jul 10 01:06 7
Agenturalna kurwa Jul 9 21:19 2
Rosyjski atak doprowadził do śmierci brytyjskiego obywatela Jul 9 19:45 1
Uchwała Sądu Najwyższego prowadzi do cenzurowania dowodów Jul 9 19:45 1
zróbmy podział chanu ??? Jul 9 18:29 17
Ciekawostka - lista organizacji wspierających legalizację PEDOSEKSUALNOŚCI. Jul 9 16:17 1
Forum z rejestracją / logowaniem GPG Jul 9 15:02 10
Naukowcy 'Pedofilia jest naturalna i normalna dla mężczyzn' Jul 8 21:49 11
Indeks stron zakazanych, czyli spis lektur. Jul 8 20:09 3
Skandal w Østlandet: szef policji zatrzymany za oglądanie pedofilskich treści Jul 7 20:59 1
W sprawie relacji polsko-żydowskich Jul 7 17:18 1
Sześć konfliktów we wschodniej Europie to sprawka Rosji Jul 7 04:16 3
Mamy za sobą międzynarodową opinię publiczną i będziemy ją wykorzystywać i uruchamiać przeciwko nim Jul 7 04:16 12
Obrońcy patologicznego układu Jul 6 13:01 1
THE GIRLS EMPIRE --- A OFF-THE-CUFF REVIEW Jul 6 09:53 1
Zamach terorystyczny - zabawa ? Jul 5 17:40 1
Ruska dziwka Andrzej Duda znowu rozwala szanse Polski na normalność Jul 5 14:24 1
Odliczanie do prawdy o Smoleńsku Jul 5 14:12 1
Jak używać Tor-a pod Windowsem ? Jul 3 17:19 2
Ukradli mi laptopa i telefony! Pomocy! Jul 3 08:52 5
Syndie Jul 3 07:53 2
„Wiemy, że antypolonizm ma miejsce w Izraelu i Nowym Jorku.” - Poseł Jakubiak o nowelizacji ustawy IPN Jul 2 10:25 1
Będą protesty przeciw cenzurze internetu! Jun 30 23:04 9
Hakerzy okradli pięć gmin. Straty sięgają w sumie ponad 2 mln zł Jun 30 22:41 14
Systemy BSD [wydzielone z wątku o atakach hakerów] Jun 30 22:29 2
Początkujących terrorystów zdradziła funkcja autozapisu Jun 30 21:13 2
W Rosji powraca tradycja "psychuszek" Jun 30 20:34 1
Izba Wydawców Prasy popiera dyrektywę o jednolitym rynku cyfrowym. Chrabota: bez niej rynek prasy opiniotwórczej zniknie Jun 30 20:21 1
Co teraz zrobią ci, którzy oskarżają o "zdradę" polskich interesów premiera Mateusza Morawieckiego? Jun 30 20:07 1
JAK OBCIĄGA CBA i ABW . Jun 30 18:06 2
Rząd USA zniszczył sprzęt warty ponad pół miliona złotych …z powodu wirusa. Jun 30 18:05 2
"Rosyjski HAARP" - ELIPTON - w działaniu. Jun 30 16:24 2
Chciałaś się pieprzyć? To teraz masz! Jun 30 15:56 1
Firma z USA skupuje luki w zabezpieczeniach i sprzedaje je agencjom rządowym Jun 30 14:59 1
Polskie firmy szczególnie narażone na cyberataki Jun 30 14:58 1
http://www.wykop.pl/ramka/4385431/cenzura-internetu-faktem-przyjdz-na-protest-stopacta2/ Jun 30 09:41 1
Pedofilia jako naturalna orientacja seksualna, wykład Mirjam Heine. Jun 29 19:55 3
Pytanie do pana Antypiryna o bezpieczeństwo przeglądarki Jun 29 17:22 7
Szpionka Jun 29 16:26 1
Twór, którego nie ma w konstytucji Jun 29 12:37 1
Ruskie trolle szaleją w sieci, banujmy je. Jun 29 12:21 1
Będą protesty przeciw cenzurze internetu Jun 29 07:33 1
Pytanie do pana Antypiryna o serwis społecznościowy w polskim darknecie Jun 28 17:49 4
Rządy krajów pokazują, że mogą skutecznie walczyć z darkwebową przestępczością Jun 28 11:54 5