Ściąganie z Internetu. Kto może zapukać do drzwi?

BM-2cX9uTshtCbunGLKok9MiFMhXmLhS4D47Y
Aug 8 11:56 [raw]

Powszechny dostęp do Internetu i treści udostępnianych w sieci nie pociągnął za sobą zwiększenia świadomości społecznej w zakresie prawa autorskiego. Pobieranie filmów, muzyki i książek z nielegalnych źródeł jest niestety ciągle dość powszechne, choć w ostatnich latach ewidentnie przestało być dowodem sprawności w poruszaniu się w Internecie i powodem do dumy. Jak polski ustawodawca traktuje te praktyki. Co wolno, a za co grożą kary? Dobrodziejstwo dozwolonego użytku nie dla gier i programów Filmy, seriale, muzyka, e-booki, audiobooki są objęte ochroną przewidzianą dla utworów w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Jednocześnie wprowadzono instytucję dozwolonego użytku, pozwalającą na pobieranie ich z Internetu, pod warunkiem, że są przeznaczone wyłącznie do „domowego” użytku ściągającego. Ustawodawca nie widzi przeszkód dla udostępnienia tych treści na spotkaniach rodzinnych i towarzyskich. Prawo nie zabrania więc pobrania z Internetu filmu i obejrzenia go z przyjaciółmi, czy też pobrania pliku audio i odtwarzania go na telefonie, można również spać spokojnie po wysłaniu znajomym zakupionego wcześniej e-booka. Sytuację może skomplikować jednak mechanizm działania plików torrent, który w określonych przypadkach polega na jednoczesnym pobieraniu i udostępnianiu pobieranego pliku nieograniczonej liczbie osób korzystających w tym samym czasie z torrentów. Takie działanie jest już naruszeniem prawa autorskiego. Osoby ściągające filmy za pomocą torrentów często nie zdają sobie sprawy, ze równocześnie je udostępniają. Prawo autorskie zabrania natomiast nielegalnego pobierania programów i gier komputerowych. Każde ściągnięcie z Internetu programu komputerowego i gry komputerowej bez zgody twórcy (np. z pirackiego serwisu) jest złamaniem prawa. Anonimowość w sieci Dla wielu osób aktywność internetowa oznacza poczucie anonimowości i bezkarności w Internecie. Nic bardziej mylnego, bowiem każda aktywność w sieci, polegająca zarówno na aktywności w sieciach P2P, jak i na korzystaniu z komunikatorów, poczty elektronicznej, przeglądaniu stron internetowych, pobieraniu plików, pozostawia ślad w postaci numeru IP na serwerze. Natomiast udostępnienie przez administratora serwera informacji, które doprowadzą do zidentyfikowania osoby posługującej się danym numerem IP, nastąpić może wyłącznie na żądanie osób upoważnionych, a zarazem zobligowanych do utrzymywania tych danych w tajemnicy. Administrator serwera musi udostępnić dane Policji oraz prokuraturze. Kto i kiedy może zapukać do drzwi? Po uzyskaniu informacji o możliwości popełnienia przestępstwa, a więc bezprawnego udostępniania utworu, policja ma obowiązek zabezpieczyć dowody i wykryć sprawcę przestępstwa. Ma również prawo przeszukać pomieszczenia. Zgodnie z kodeksem postępowania karnego, przeszukania pomieszczenia może dokonać prokurator albo na polecenie sądu lub prokuratora policja. Polecenie takie wydane jest w formie postanowienia, które policja ma obowiązek okazać osobie, u której ma być przeprowadzone przeszukanie. Ustawodawca przewidział jednak sytuację, w której organy ścigania muszą działać natychmiast, bowiem czas niezbędny na uzyskanie postanowienia prokuratora lub sądu może doprowadzić do utraty możliwości zatrzymania osoby podejrzanej albo rzeczy, które mogą być dowodem w sprawie karnej. Taka okoliczność jest nazywana właśnie „wypadkiem niecierpiącym zwłoki” i wówczas organ dokonujący przeszukania okazuje nakaz kierownika swojej jednostki lub legitymację służbową, a następnie zwraca się niezwłocznie do sądu lub prokuratora o zatwierdzenie przeszukania. Osoba, u której dokonano przeszukania, ma prawo zażądać doręczenia jej postanowienia sądu lub prokuratora zatwierdzającego przeszukanie. Ponadto w przesłuchaniu mogą uczestniczyć inne osoby, które mogą być potencjalnymi świadkami nieprawidłowości działania organów ścigania. Natomiast jeżeli przy przeszukaniu nie ma na miejscu gospodarza lokalu, należy do przeszukania przywołać przynajmniej jednego dorosłego domownika lub sąsiada. Przeszukanie pomieszczenia powinno odbyć się pomiędzy godziną 6 a 22. Poza tymi godzinami można dokonać przeszukania pomieszczeń wyłącznie w wypadkach niecierpiących zwłoki. Poza przeszukaniem np. mieszkania podejrzanego internauty, policja może również przeszukać ubranie podejrzanego, a także dokonać tzw. „penetracji zasobów pamięci systemu informatycznego”, co oznacza zabranie komputera, by sprawdzić, jakie strony internauta przeglądał, jakie treści pobierał, na jakich logował się serwerach. Jeżeli policja uznała, że znaleziony podczas przeszukania komputer może stanowić dowód popełnienia przestępstwa, wówczas może być zabrany w celu prowadzenia czynności wyjaśniających albo oddany na przechowanie osobie godnej zaufania pod warunkiem, że okaże go na każde żądanie organu prowadzącego postępowanie. Policja ma również obowiązek sporządzić protokół zatrzymania rzeczy lub przeszukania mieszkania. Aby dokonać zatrzymania przedmiotów znalezionych w mieszkaniu, w tym komputera, powinna legitymować się poleceniem sądu lub prokuratora, jednak jeżeli polecenie nie zostało wydane (z uwagi na np. nagły charakter przeszukania), policja zamieszcza w protokole wzmiankę o poinformowaniu osoby, której zabrano komputer, że otrzyma postanowienie dotyczące zatwierdzenia zajęcia komputera przez policję. W tej sytuacji kluczowe jest stanowisko sądu lub prokuratora, bowiem jeśli nie dojdzie do zatwierdzenia w ciągu 7 dni od dnia zajęcia przedmiotów, wówczas policja ma obowiązek niezwłocznie zwrócić zatrzymane rzeczy. Jeżeli przejęty przez policję komputer ma hasło, osoba, u której komputer znaleziono ma obowiązek podania go policji. Wybieg w postaci zatajenia hasła, może okazać się zgubny, bowiem można narazić się na zarzut utrudniania pracy organom ścigania. Odmiennie przedstawia się sytuacja, gdy policja żąda dostępu do komputera, który jest zarazem komputerem służbowym, a osoba, u której dokonano zatrzymania rzeczy lub u której przeprowadza się przeszukanie, oświadczy, że dokumenty znajdujące w zasobach pamięci systemu, zawierają informacje niejawne, wiadomości objęte tajemnicą zawodową lub inną tajemnicą prawnie chronioną. W takim przypadku organ przeprowadzający czynność powinien przekazać niezwłocznie nośnik tych informacji bez jego odczytania prokuratorowi lub sądowi w opieczętowanym opakowaniu. W kwestii wykorzystania zasobów zawierających informacje niejawne lub tajemnicę zawodową jako dowodów w postępowaniu karnym, kodeks przewiduje stosowanie pewnych ograniczeń i obostrzeń, mających chronić tajemnicę zawodową. Osoby zobowiązane do zachowania tajemnicy związanej z wykonywaniem zawodu mogą odmówić zeznań w tym zakresie, chyba że sąd lub prokurator zwolni je od obowiązku zachowania tajemnicy. Również osoby, na które obowiązuje zachowanie w tajemnicy danych zgromadzonych w zasobach pamięci systemu informatycznego, mogą odmówić policji ujawnienia tych danych, zasłaniając się ochroną informacji niejawnych lub tajemnicą zawodową i dopiero na żądanie sądu lub prokuratora będą zobowiązane do przekazania stosownych informacji. Jeśli czynności przeszukania mieszkania czy też zatrzymanie przedmiotów zostały przeprowadzone przez Policję w sposób niezgodny z prawem, przysługuje nam zażalenie, które trafia do sądu. Ostatnim zagadnieniem jest kwestia obowiązku zidentyfikowania przez organy postępowania karnego osoby, która mogła popełnić przestępstwo. Jest to o tyle istotne w kontekście omawianego zagadnienia, że przy założeniu popełnienia przestępstwa udostępniania nieograniczonej liczbie osób w Internecie utworu bez zgody twórcy, organy ścigania dysponują zazwyczaj numerem IP komputera, jako śladem zostawianym przez Internautów w sieci. IP to jednak nie numer PESEL, który wskazuje bez najmniejszych wątpliwości na konkretną osobę. Przy dotarciu do numeru IP Policja może bowiem ustalić z którego komputera osoba podejrzana o popełnienie przestępstwa łączyła się z serwerem, jednak - jak łatwo można się domyślać - użytkownikami jednego komputera może być kilka, a nawet kilkanaście osób, a wówczas wskazanie sprawcy może przysparzać policji problemów, a nawet czynić ustalenie sprawcy niemożliwym. Policja oczywiście podejmuje działania w celu ustalenia danych osobowych sprawcy czynu poprzez przesłuchanie pozostałych osób korzystających z komputera i innych świadków mogących mieć wiedzę na ten temat, zebranie odcisków palców pozostawionych na komputerze, czy dysku, czy też w postaci sprawdzenia szeregu innych poszlak mogących wskazywać na konkretnego sprawcę (jak np. treść wymienianych przez niego wiadomości e-mail z innymi osobami etc.), jednak możliwa jest sytuacja, w której organy ścigania będą zmuszone umorzyć postępowanie z uwagi na niewykrycie sprawcy, bowiem czyn zabroniony przez ustawę dokonywany jest zawsze przez konkretną osobę, nie zaś przez sam komputer, którego IP stosunkowo łatwo jest ustalić. Przykładem opisanej powyżej trudności w schwytaniu sprawców piractwa internetowego była głośna akcja policji wymierzonej w osoby, które nielegalnie udostępniały film „Wkręceni”. Media informowały o szeroko zakrojonej akcji, w której do października 2016 r. policja miała zająć 2600 sztuk sprzętu elektronicznego, natomiast dystrybutor filmu informował, iż w całym kraju, aż 40 tys. osób mogło pobrać film nielegalnie. Jednocześnie zapowiadano, że każda z osób, która ściągnęła film, zostanie odnaleziona i oskarżona. W efekcie jednak, na skutek przeszkód, o których mowa powyżej, szczecińska prokuratura odmówiła wszczęcia postępowania, zaś Prokuratura Krajowa oceniła zachowanie szczecińskich śledczych i doszła do wniosku, że decyzja o odmowie wszczęcia śledztwa była zasadna. Agnieszka Mackiewicz, Mamczarek i Migdalska Kancelaria Radców Prawnych Artykuł powstał we współpracy z Fundacją Legalna Kultura. Na stronie www.legalnakultura.pl istnieje już Baza Legalnych Źródeł, dająca dostęp do zasobów kultury zgodnie z prawem i wolą twórców.

[chan] po_polsku
BM-2cX9uTshtCbunGLKok9MiFMhXmLhS4D47Y

Subject Last Count
Pomysł na zabawe - zamach terorystyczny ? Sep 23 08:25 12
Niemiecka żałoba po nieudanym planie IV Rzeszy Sep 23 07:12 1
Razem z ochroniarzami wyrzucił dziennikarzy Sep 22 20:37 1
JAK SKW - OBCIAGA KUTASA. Sep 22 17:38 5
POLICJA - JEBAC KURWE Sep 22 17:36 11
Defilada Armii Czerwonej i Wermachtu w Brześciu Sep 22 14:47 1
Rostowskiego czeka odsiadka Sep 22 13:51 1
Potajemne nagrywanie prezydenta Donalda Trumpa Sep 22 08:42 1
Relacje polsko-amerykańskie nigdy nie były tak dobre jak dzisiaj Sep 22 06:45 1
WIS = WSI Sep 22 05:20 1
gdzie kupic lewe papiery Sep 21 21:28 3
Ruscy planowali ucieczkę swojego agenta Assange'a Sep 21 20:30 1
JaK SKW OBCIĄGA Sep 21 18:24 1
Tuluza. Gwałt zbiorowy na 19-latce. Wideo pojawiło się w internecie. "Przestańcie filmować, to gwałt!" Sep 21 16:48 6
Wspaniałe życie w Chinach Sep 21 16:18 1
Pieniądze z funduszu na wsparcie ofiar przestępców poszły na system do inwigilacji Sep 21 12:45 1
Morawiecki chce po kryjomu dać dupy nadzwyczajnej kaście Sep 21 11:38 1
Sędzia nie może należeć do partii politycznej Sep 21 11:38 1
Zasłynął wydarzeniami na stacji benzynowej Sep 21 11:38 1
USA ukarały Chiny Sep 21 11:38 1
Akcja wybielania NKWD Sep 21 11:38 1
„To nie ma znaczenia”, „przypadek”, „błędy młodości”, „to było wiele lat temu” Sep 21 11:38 1
Dziękuję za te wyrazy uznania! ;-) Sep 21 11:38 1
Stany Zjednoczone przeniosą do Polski swoje siły zbrojne Sep 21 11:29 1
Trump uderzył w Rosję i Chiny Sep 21 11:29 1
Niemiłe przygody z różnymi służbami – historie prawdziwe Sep 21 11:21 1
NSA potrafi wstrzykiwać pakiety do sieci WiFi z odległości 12 kilometrów Sep 21 11:17 2
Czemu nie powinniście obcym pozwalać dotykać swoich komputerów Sep 21 11:05 5
Te zmiany w sądownictwie realnie odczują Polacy Sep 21 10:58 1
Ekshumacje nie są prywatną sprawą rodzin, które złożyły skargę Sep 21 10:58 1
Podsłuchiwanie monitora mikrofonem, czyli czy obrazy wydają dźwięki Sep 21 10:55 1
Wyłączyliście mikrofon? Dalej można Was podsłuchiwać przez słuchawki Sep 21 10:47 1
Receptury wytwarzania różnych materiałów wybuchowych Sep 20 18:29 1
Szyderstwa i napad lewackich mediów Sep 20 17:31 1
Pseudo-Polactwo, sowieckie bękarty podrzuconych nam na sowieckich tankach komunistów Sep 20 16:38 1
Wizyta prezydenta Dudy w Waszyngtonie przyniosła nam efekty o strategicznym znaczeniu Sep 20 13:17 1
O co USA walczą z Chinami? Sep 20 12:47 1
„Fort Trump” wypromował Polskę na całym świecie Sep 20 12:29 1
Prezydent Trump poświęcił stronie polskiej więcej czasu niż było planowane Sep 20 12:29 1
Polska wzrasta w siłę i będzie liderem w regionie Sep 20 12:29 1
Archiwum Eissa potwierdza zaangażowanie Polaków, państwa polskiego w ratowanie Żydów. Sep 20 12:29 1
Przedłużyła się o aż o 40 minut, co jest w świecie dyplomacji ewenementem. Sep 20 12:15 1
Orzecznie ETPCz to porażka prokuratury z czasów PO Sep 20 12:14 1
W trumnach prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego i Anny Walentynowicz złożone były inne osoby Sep 20 12:13 1
Jaśkowiak chce sprowadzić do Polski terrorystów i gwałcicieli Sep 20 12:11 1
Europejski Trybunał Praw Człowieka na smyczy Kremla Sep 20 12:11 1
Zapadła decyzja o fundamentalnej zmianie punktu równowagi strategicznej Sep 20 12:11 1
Konstytucjonalista z ZSMP Sep 20 12:11 1
Kim jest OneAnother Sep 19 19:04 2
penis Sep 19 18:06 1
Niemcy grają na korzyść Rosji Sep 19 17:31 1
A to mówią, że nic nie załatwił, a to, że stał, a nie siedział Sep 19 17:18 1
Ogromny sukces spotkania w Białym Domu Sep 19 16:05 1
Joanna Schmidt poniesie odpowiedzialność za wwiezienie na teren Sejmu terrorystów Sep 19 15:36 1
Kolejna wtopa Platformy Zielonych Ludzików Sep 19 15:36 1
Totalna opozycja i ich „izolacja Polski” Sep 19 15:36 1
Szanowni Państwo Sep 19 15:24 2
Panie "alois" z forum multipasko... Sep 19 15:16 2
Potężna inwigilacja, czyli jak Ameryka podsłuchuje świat... Sep 19 12:33 4
Obława na pirackie kopie Windowsa? Sep 19 12:30 1
Ciche ugody polskiego kościoła z ofiarami pedofilii. 10 tys. zł i milczenie Sep 19 12:10 1
Nie ma mowy o sprowadzaniu uchodźców do Polski i do Poznania Sep 19 11:42 1
Media o świetnych relacjach Dudy i Trumpa Sep 19 11:22 1
Prezydent Trump wspomina polskiego bohatera! Sep 19 11:22 1
Mocny przekaz z USA Sep 19 11:22 1
Zielony ludzik Skolimowski Sep 19 11:22 1
Ależ oberwało się Moskwie! Sep 19 11:22 1
Porozumienie Polski i USA, to kolejny cios dla Rosji Sep 19 11:22 1
Każda agresja wobec Polski będzie atakiem na żołnierzy USA Sep 19 11:22 1
Współpraca strategiczna między Rzecząpospolitą Polską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki Sep 19 11:22 1
Wspólna konferencja prezydentów Polski i USA Sep 19 11:22 1
Gdzie ci putinofile? Sep 19 11:22 1
magnetlink do filmu "kler" Sep 18 21:34 5
Jeśli będąc nastolatkiem nie ruchałeś małych dziewczynek i nastolatek to przegrałeś życie i to z KRETESEM Sep 18 20:18 1
Korwin-Mikke: „Teraz nastolatki będą się masowo pchały księżom do łóżek!”... Sep 18 18:21 1
Jeżeli chodzi o rzekomy wzrost luki VAT, jest to oczywiście nieprawda Sep 18 18:18 1
Prawda o Bogu - Ateizm Sep 18 17:48 1
Bezpieczeństwo Polski jest dla nas bardzo ważne – oznajmił Trump Sep 18 17:11 1
Jak nie dać się zaskoczyć z włączonym sprzętem? Sep 18 17:02 6
Andrzej Duda z małżonką powitani w Białym Domu Sep 18 16:48 1
Władze Poznania chcą przyjąć u siebie uchodźców Sep 18 15:18 1
Wojna wydana oszustom Sep 18 15:12 2
propozycja Sep 18 11:52 1
Rosjanie podmienili skrzynki Tupolewa Sep 18 11:43 4
Węgry to płatna przechowalnia rosyjskiej agentury Sep 18 11:17 1
Kremlowskie podkopy pod rządem Dobrej Zmiany Sep 18 11:17 1
Wzmocnienie amerykańskiej obecności w Polsce Sep 18 11:16 1
ZAMACH TERORYSTYCZNY - pomysł na zabawe ? Sep 18 08:35 1
ZAmACH TeRORYSTYCZNY - Pomysl na zabawe. Sep 17 19:08 1
Wyznanie Sep 17 18:58 2
siemano Sep 17 18:56 7
JAK SKW - OBCIAGA KUTASA. Sep 17 18:41 1
JEBAC KURWE POLICJE Sep 17 18:35 54
Kukiz'15, przechowalnia komunistycznej agentury Sep 17 18:31 1
Kukiz'15 - partia esbeków i agentów Sep 17 18:29 1
JAK SKW OBCIĄGA. Sep 17 16:48 43
Eurogawnojedy przeciwko KRS Sep 17 16:26 1
Szałasy do żydowskich modlitw staną w Warszawie Sep 17 15:35 1
Czas najwyższy przestać już przejmować się wyborcami Sep 17 15:21 1
A rzecznik Putina brnie... Sep 17 15:21 1