3

BM-2cW67GEKkHGonXKZLCzouLLxnLym3azS8r
Oct 4 23:25 [raw]

L(mm) = 343 000 / F 20 Hz = 17.15 m 20 000 Hz = 17.15 mm

BM-2DAV89w336ovy6BUJnfVRD5B9qipFbRgmr
Oct 5 13:57 [raw]

Whoa whoa whoa. That is NOT the relationship between frequency and wavelength light or sound in air or water.

BM-2cW67GEKkHGonXKZLCzouLLxnLym3azS8r
May 13 06:35 [raw]

๐Ÿžฌ โž€ ๏ฎ ๎Ž‰ ๐•‚ ๏ƒ– ใฉ ๊ ต โ“บ ใŽ‘ ๏…‹ โ‚€ ๐Ÿ„ก โงฐ ๊ ต ๎†ด ๏†ฎ ๓ฝ…™ ๐Ÿ„ธ ๐–ฃต ๎Œญ ๐šป ๓ฝ…น โ ๎•‘ q ไท ใŽŠ ๐žŠ B ๐— ๎‘ฃ ๏ผ ใง โ ๏› ใพ โ“ด ฦฑ โ™ผ ๎†ˆ ๐Ÿฅ ใœ ๏ต ๓ฒ€‹ ๏‰ง ๎Žต ๐ŸžŠ ๏†Ž ๐—œ ๏ž ๐–ถ ๎Žฑ ๐šƒ ใŽ… ๐šธ ๐„ โง‹ ๏‡ฃ ๓ฒ€ฎ ๏ผฏ ๓ฒ  ๎•š D เฟ˜ ๐Ÿ†‹ ๐™ด ๎‘• ๎‰‚ โ„ผ ๎Žต ๎ท ๐š‚ โงพ ไท™ ๏นก ๎…ข ๎…ฟ โœฉ ๎€ก ๐™ด I ๎…ฏ ยฃ ๏ˆŠ ใŽ— โฆท ๐–ฎ k ไทœ โŠ— ยฎ ๏ผน ๐ž„ ๐Ÿ…‡ ไท€ ใ‰ ๐Ÿ„ญ ใŽณ ใฎ ๎ฒ โฎฝ ๐Ÿžฅ ๐Ÿ…‡ ๐Ÿžฒ โฒฒ ใŽŠ ๎†ฟ โฉ ๏†ฃ ๐Ÿ„ธ ๐Ÿฅ ๏†… ไท‹ โ– ๏ช ๐Ÿ…ต r โฆฝ ใญ โ— ๐–ค โฌข ๓ฒ€Š ๎„ ๏”‰ ๓ฒซ โ€ฑ โฌฎ ๏˜ ๐Ÿžฃ ๎†ธ ๐Ÿžฏ โฒฝ ๐Ÿ”ž ๐Ÿ ไทต โ™พ โ’ป โš€ ใ‰‰ ๎… ๐„Š ๎ป ๎…Ž ๐—™ ๐Ÿžฐ โฌ— ๎• ๏ผ† ๏œธ ใฆ ไท• ใŠด ใŽจ ๐Ÿผ โง— ใ  ไท˜ ๎€„ โฌ™ ๐–ฆ ๎‘ฅ ๐ž† ใฌ ๎†  ใฌ ๐ŒŽ ไท ใง ใŠฒ ๎Œน ๐Ÿ„• ๎œ ๏Š‹ โฌญ ๐ฏ ๐Ÿ„“ โ€  โ“„ ๏ฟก ๐Ÿ…› ๐–ฅ โŠœ ๐ณ ๐Ÿ† ๎‘˜ ๐Ÿ…˜ ๏„ โ‘ญ ๎†š โžƒ โŠ™ ๐ž„ ไท” ๐”ป โฌ˜ ไท‚ ๎…„ ๐Ÿ‡น ใŽ โฒช ๎‰’ ๐Ÿžต โ‚ˆ ๎–ฅ ๎Žฎ ๐Ÿœ‹ โ’› โง† ๏นก ๐Ÿžผ ๐ฏ ๐ž ใŽช ๐ธ ใŽ  ๏ƒ ๎•ž โœž ไทฉ โฆณ ๐Ÿ„ธ 1 ๐–ง ๐Ÿ…ท โ‘ค ๐Ÿžฌ โ“ˆ ๎ ๎…บ โ‚ญ ๐Ÿžฆ โœน ๏‡œ ๎‰„ ๎‡… โฌญ ๎‘  โ‘ญ โง€ แด“ โ’… d โ‚Š ๎†พ ๐šฒ V ใธ ๎ฆ ๐Ÿ„ผ โ™ป ๎…œ ใ‰• ๐Ÿ„ถ ๐Ÿจ ๏€š ๐† ไทณ ๐Ÿ‚ฎ โฌฏ ๎Ÿ ๐Ÿ†‚ โ‚ฑ g ๐„‚ โ‚ธ ไทต ๐•ƒ โŠ˜ ๐Ÿ…„ ๐–ต โž โ’— ๐Ÿผ ๐Ÿ…š โŒ c ๎•Š # ๎‰† ๐Ÿ‚ก ๎‘ฌ ไทช ๐Ÿ„น ๎‰Œ โซถ ๏ซ ๎‘ก ใŠบ โงฑ ๐ˆ โ“ โš€ โ“น ๎†ฝ ๏ผช ไท” ๏„ y โœฉ ๐ฌ i ๎†Š ๎ฎ โฉฉ

BM-2cUWMEgGDZNj2zE6H5xUFj4sHtyXcr2Kf9
Aug 12 22:44 [raw]

I

BM-2cUWvRRCBnA6xHo9av9QkMEs9fCSaHmveq
Aug 12 22:47 [raw]

a

BM-2cV4G7Uuh7pYiwCCMphrkTQVnE8k3dVJ1P
Aug 12 22:51 [raw]

i

BM-2cWxP3Zr4RdoETVPkotAcEVfp31GyEsqHc
Aug 12 22:59 [raw]

j

BM-2cVAVjWuvNWKv918R125emH7VLhbByRXwu
Aug 12 23:03 [raw]

F

BM-2cUPUFcP6GMEhHyLKh7J3ezmvx289JNJeV
Aug 12 23:17 [raw]

2

BM-2cWBExUS541mFg6mHCE2R3UJkoHA5wsaiW
Aug 12 23:17 [raw]

X

BM-2cUWvRRCBnA6xHo9av9QkMEs9fCSaHmveq
Aug 12 23:17 [raw]

K

BM-2cUWvRRCBnA6xHo9av9QkMEs9fCSaHmveq
Aug 12 23:17 [raw]

E

BM-2cV546QCTAbraGfGJ5TCPN6GTi1WdrtimP
Aug 12 23:17 [raw]

T

BM-2cV7s1FPjaDWC1cdio53kriohv7wLdwbor
Aug 12 23:18 [raw]

2

BM-2cV7s1FPjaDWC1cdio53kriohv7wLdwbor
Aug 12 23:18 [raw]

h

BM-2cUvHXxuDQy4SgnFsahUVHw32GLATWfWLq
Aug 12 23:18 [raw]

C

BM-2cT7Z9NTrxPFgEhqyX6Mxne6VcHtVq1MR5
Aug 12 23:28 [raw]

0

BM-2cUmLPgLoa9yHS2yePjy9M8xRwpwGHr56W
Aug 12 23:38 [raw]

m

BM-2cW9a6oFDSQ1eRoiQBNWEK4VhymvLMyqF9
Aug 12 23:39 [raw]

g

BM-2cX5jDe4EE5ibGksPAcjHFFjaTQowxZrW5
Aug 12 23:41 [raw]

8

BM-2cTnsX1ZWiksYApQt1554yypHQ8S6oN4X5
Aug 12 23:44 [raw]

P

BM-2cX5jDe4EE5ibGksPAcjHFFjaTQowxZrW5
Aug 12 23:45 [raw]

M

BM-2cTnsX1ZWiksYApQt1554yypHQ8S6oN4X5
Aug 12 23:45 [raw]

P

BM-2cWhCPJeYv7LuMYjd9WvV3hjaT1Gte5bM2
Aug 12 23:49 [raw]

5

BM-2cTYtqNYXt1QhntJuxbv2wWpMzUVNQzKCW
Aug 13 00:00 [raw]

9

BM-2cX5jDe4EE5ibGksPAcjHFFjaTQowxZrW5
Aug 13 00:01 [raw]

H

BM-2cXtLpdwMh4zaiFLNgNH7mLNmNwxsDXMPV
Aug 13 00:05 [raw]

E

BM-2cVpeVDTNtp9HLFdubuCCBS78vj8wFVQAj
Aug 13 00:06 [raw]

D

BM-2cVpeVDTNtp9HLFdubuCCBS78vj8wFVQAj
Aug 13 00:06 [raw]

g

BM-2cXtLpdwMh4zaiFLNgNH7mLNmNwxsDXMPV
Aug 13 00:06 [raw]

j

BM-2cW1e1hzFga4muvsWdFiXdHj2VWoowtVch
Aug 13 00:14 [raw]

A

BM-2cXtLpdwMh4zaiFLNgNH7mLNmNwxsDXMPV
Aug 13 00:15 [raw]

e

BM-2cVSWDZtuZTXZXuLpyMsmaAMBbFPkBnCep
Aug 13 00:49 [raw]

L

BM-2cXiaXBSwtPVSqt3PfZwZPkDiguWDkF4jS
Aug 13 01:02 [raw]

y

BM-2cXiaXBSwtPVSqt3PfZwZPkDiguWDkF4jS
Aug 13 01:02 [raw]

6

BM-2cXiaXBSwtPVSqt3PfZwZPkDiguWDkF4jS
Aug 13 01:02 [raw]

Z

BM-2cVHFgZosDCRXwpPDKjWJdtXoF6UAqK4Qn
Aug 13 01:04 [raw]

9

BM-2cVdYMez4YiRMizGkWPaJ7xFisJ1p4gdmu
Aug 13 01:07 [raw]

b

BM-2cUBG8hpVGGu65CSR1MFbGvvYqzTwSXhnc
Aug 13 01:17 [raw]

n

BM-2cTs9PNhXJWMjieMcT2mUBKqUcxadfBhwy
Aug 13 01:18 [raw]

8

BM-2cTHqYiZLQ8Xz3ACZVUdKqoSA66pGKqGBZ
Aug 13 01:33 [raw]

S

BM-2cW91i1LsdJN7csiNhsiQzPyKkARdCo38e
Aug 13 01:41 [raw]

r

BM-2cWRqBcajt4YuBTeH4uktkizuZSmEeHVHD
Aug 13 01:45 [raw]

1

BM-2cWRqBcajt4YuBTeH4uktkizuZSmEeHVHD
Aug 13 01:47 [raw]

z

BM-2cWCcjQVxBCUak152DvYwN8abxReKchoqM
Aug 13 01:55 [raw]

M

BM-2cWAGZm5JRHoGTcjZCe9SCF89vj1EdRR3H
Aug 13 01:55 [raw]

O

BM-2cWCcjQVxBCUak152DvYwN8abxReKchoqM
Aug 13 01:58 [raw]

L

BM-2cWCcjQVxBCUak152DvYwN8abxReKchoqM
Aug 13 01:58 [raw]

B

BM-2cWytpT8GuLasuHhmCCNoqycnfLReDtnXB
Aug 13 02:00 [raw]

T

BM-2cWytpT8GuLasuHhmCCNoqycnfLReDtnXB
Aug 13 02:01 [raw]

c

BM-2cXU1pUezHRVJvvhwapS9CkPR83tVQFaJA
Aug 13 02:08 [raw]

B

BM-2cWCcjQVxBCUak152DvYwN8abxReKchoqM
Aug 13 02:09 [raw]

R

BM-2cVoSgM8TfRLhHbroemH3P7Vdkbar8comB
Aug 13 02:14 [raw]

r

BM-2cUoLttNKxFqtF6PpjL9V1e6huDoisS1qX
Aug 13 02:23 [raw]

I

BM-2cWADipY9hGYEwJZ32SFoc7aSRfK7udr5p
Aug 13 02:28 [raw]

Z

BM-2cVotn3uduiMhB6i8voDkFxZ7wBsLEDLeu
Aug 13 02:43 [raw]

d

BM-2cVotn3uduiMhB6i8voDkFxZ7wBsLEDLeu
Aug 13 02:51 [raw]

Y

BM-2cX7VL1e1XX3rBk9WwiJECMTuK3aUeBcsh
Aug 13 02:57 [raw]

V

BM-2cVMb1QRBZiEBaXL4cEpqLbCmUq8szrP6d
Aug 13 03:11 [raw]

C

BM-2cTwVEdAdQ9EiHX2EPr1tsn5ZhgsKmgtZo
Aug 13 03:13 [raw]

y

BM-2cTwVEdAdQ9EiHX2EPr1tsn5ZhgsKmgtZo
Aug 13 03:15 [raw]

O

BM-2cXjYno1HZJvGYjdMozkw7zK7TSy5F5wWT
Aug 13 03:18 [raw]

I

BM-2cXjYno1HZJvGYjdMozkw7zK7TSy5F5wWT
Aug 13 03:19 [raw]

Y

BM-2cTH2tH7Yshg88SX7ZAfbsAzeMi4gw5mZy
Aug 13 03:25 [raw]

D

BM-2cXL5RGn3J7vEFQMQsJ1KqGdb7U6X1BWLt
Aug 13 03:29 [raw]

0

BM-2cXL5RGn3J7vEFQMQsJ1KqGdb7U6X1BWLt
Aug 13 03:30 [raw]

k

BM-2cX3FBa4P4ccEvqkjfBCPCr6BefKsvJ9Jv
Aug 13 03:44 [raw]

f

BM-2cTuv9E2GoJ1KvcyrFhaCQao47fPqkeFo3
Aug 13 03:47 [raw]

d

BM-2cTwRh5pU84q6rTGy53bSUcxLMbipACQuU
Aug 13 04:03 [raw]

5

BM-2cTwRh5pU84q6rTGy53bSUcxLMbipACQuU
Aug 13 04:09 [raw]

7

BM-2cXip9aNRrMW2T2BRFExa1Pjd2yp9axA1n
Aug 13 04:12 [raw]

l

BM-2cW2oAt6mXVk8BK4pztih5yRbxqzKpkgcC
Aug 13 04:27 [raw]

W

BM-2cW2oAt6mXVk8BK4pztih5yRbxqzKpkgcC
Aug 13 04:27 [raw]

s

BM-2cX1PSNHarpZhSV5XFsUoHs8X2j75DXF6v
Aug 13 04:33 [raw]

Q

BM-2cVvJT8wEXX61q7jHhU76nMDqkdwhUrwmu
Aug 13 04:33 [raw]

D

BM-2cViyKMTbMszDQQrkZ7Rbg84E8upcwNdab
Aug 13 04:43 [raw]

D

BM-2cUFnPscnZGKWXdRQ5GpsDA3R6GkUqRroh
Aug 13 04:49 [raw]

E

BM-2cVQVENyXSb41vsNmpD2foxJGnkwUTJRdJ
Aug 13 05:03 [raw]

z

BM-2cTQdc29YAyWAGiPPqUBdsoJPXjvCnNfyA
Aug 13 05:20 [raw]

z

BM-2cUw35eyX3Fi8MiqZrbQc6nyg8N5hEYQeU
Aug 13 05:20 [raw]

b

BM-2cUcKsgJrohg48gSpkXWwZGmYrnL1C14Cg
Aug 13 05:20 [raw]

9

BM-2cUcKsgJrohg48gSpkXWwZGmYrnL1C14Cg
Aug 13 05:20 [raw]

4

BM-2cTZDGpHNC6ZH3yXYuuoNcoCajSZUFDMs1
Aug 13 05:29 [raw]

3

BM-2cTZDGpHNC6ZH3yXYuuoNcoCajSZUFDMs1
Aug 13 05:29 [raw]

9

BM-2cVw16bP3mhhPNGjHH9fByT1ch5JwVPyjf
Aug 13 05:45 [raw]

y

BM-2cVw16bP3mhhPNGjHH9fByT1ch5JwVPyjf
Aug 13 05:45 [raw]

7

BM-2cVgs23xSBMJQ8XSmLfLYovzR8x1BuJeVU
Aug 13 06:17 [raw]

G

BM-2cUxCmAA1qwJgWmMeAYRDzrVUrSmb242HE
Aug 13 06:23 [raw]

0

BM-2cUofBZ2Cq4uS5VeRwSGrQ947ZPVrbPbs9
Aug 13 06:37 [raw]

n

BM-2cXHGBr8arK9z72zv3LV8vFtNfT3LarBPd
Aug 13 06:37 [raw]

9

BM-2cXxVbVTJWD71NzFDmztGXH76d6i2m6JTD
Aug 13 06:38 [raw]

8

BM-NBKDv3CkCAWbhTvaMmcDrMCsNQUahVsT
Aug 13 06:39 [raw]

m

BM-2cWTuBhK6yfV8JPKrktNYZiSHCXMogAcfW
Aug 13 06:39 [raw]

1

BM-2cVgs23xSBMJQ8XSmLfLYovzR8x1BuJeVU
Aug 13 06:39 [raw]

P

BM-2cXtymgN4XYu3VEX92zw4UNpMScdAeP4Y1
Aug 13 06:40 [raw]

6

BM-2cVgs23xSBMJQ8XSmLfLYovzR8x1BuJeVU
Aug 13 06:41 [raw]

w

BM-2cWTuBhK6yfV8JPKrktNYZiSHCXMogAcfW
Aug 13 06:41 [raw]

N

BM-2cUofBZ2Cq4uS5VeRwSGrQ947ZPVrbPbs9
Aug 13 06:42 [raw]

L

BM-2cWx8a2mvy6Gcrh7hfhUZvtTqdmxJto3uU
Aug 13 06:43 [raw]

f

BM-2cWTuBhK6yfV8JPKrktNYZiSHCXMogAcfW
Aug 13 06:44 [raw]

1

[chan] general
BM-2cW67GEKkHGonXKZLCzouLLxnLym3azS8r

Subject Last Count
Using PGP keyservers for decentralised file storage Dec 9 17:09 9
OMEMO only 1000 people use XMPP Dec 9 03:26 2
OMEMO jabber/XMPP chat using Gajim IM Dec 9 02:39 4
UK Column News - 7th December 2018 Dec 9 00:06 3
GB2RS News - Sunday 9th December 2018 Dec 9 00:02 1
TTL? Dec 8 10:07 7
Elysium is back! Dec 8 10:05 3
UK Column News - 13th December 2018 Dec 8 09:20 1
UK Column News - 14th December 2018 Dec 8 09:14 1
UK Column News - 11th December 2018 Dec 8 09:05 1
UK Column News - 10th December 2018 Dec 8 09:05 1
UK Column News - 12th December 2018 Dec 8 09:05 1
UK Column News - 9th December 2018 Dec 8 08:50 1
Hosting hacked: 6500 Tor Hidden Services Wiped Out Dec 7 23:17 10
To all 'Flat Eath' believers Dec 7 17:06 7
The earth is flat. Dec 7 16:55 2
Moving to a new office Dec 7 03:36 1
@bet-at-home.com Dec 7 03:08 1
Freedom Hosting Reloaded @ fhostingineiwjg6cppciac2bemu42nwsupvvisihnczinok362qfrqd.onion Dec 7 02:03 1
Meet Trepper: the Anti-Bigotry App Dec 6 11:50 5
UK Column News - 5th December 2018 Dec 6 08:25 1
UK Column News - 4th December 2018 Dec 5 22:41 1
UK Column News - 3rd December 2018 Dec 5 22:31 3
Test1 Dec 5 14:17 1
no soap Dec 5 08:19 1
BM Music Dec 3 23:45 1
no to gay catholic priest is logical... Dec 3 12:54 1
Conversation with a Police Officer Dec 3 12:31 3
SWAP MEET Dec 3 08:34 3
Bazinga! Dec 3 08:34 6
cool site Dec 3 06:01 20
As Trump Panic-Tweets, Putin Cracks His Whip and Shows Him Whoโ€™s Boss Dec 2 18:02 3
A few chans... Dec 2 16:06 1
F1B12212C0A7FD4A03A521D3A1A8A4D2 Dec 2 09:20 1
Short Story Dec 2 08:57 3
Flat Earth News Dec 2 08:32 4
server admin question Dec 2 08:28 2
What does Bitmessage really have to offer? Dec 2 08:27 13
Recipe of the day Dec 2 08:27 2
UK Column News - 05 Decmber 2018 Dec 2 03:16 1
UK Column News - 04 December 2018 Dec 2 03:12 1
UK Column News - 02 December 2018 Dec 2 03:07 1
UK Column News - 30 November 2018 Dec 2 03:00 2
RSGB - GB2RS News 2nd December 2018 Dec 2 02:59 1
Free Bitcoins Dec 2 02:53 2
Cannabis grower looking into privacy tools Dec 2 01:03 14
Now look here ... Dec 1 16:23 2
test5 Dec 1 10:44 6
Abandoning Bitmessage Chans Dec 1 05:35 1
ADVANCED FAGNOSTIC MANIA Dec 1 02:28 2
F.M. Dec 1 02:28 1
UK Column News - 29th November 2018 Dec 1 00:34 2
UK Column News - 31st November 2018 Dec 1 00:34 2
UK Column News - 28th November 2018 Dec 1 00:34 5
UK Column News - 30th November 2018 Dec 1 00:33 2
crypto mailing lists Dec 1 00:18 3
ACHTUNG! Nov 30 12:43 1
the bible. censorship vs free speech. wise vs rude Nov 29 20:59 1
C7CC Newsletter 28.11.2018 Nov 29 16:49 1
Did BitText die? Nov 29 16:45 1
Not the UK Column News Nov 29 16:16 1
UK Column News - 27th November 2018 Nov 27 12:36 1
(no subject) Nov 27 09:14 2
UK Column News - 26th November 2018 Nov 27 08:11 1
random generators are rigged (surprise!) Nov 26 10:00 3
Smoke means fire Nov 25 16:07 7
UK Column News - 23rd November 2018 Nov 24 15:22 2
Crestiantat vey del tot a mal meza Nov 24 13:46 2
Recipe for Scrambled Eggs Nov 24 12:17 12
I'm contributing to Project 14055 Nov 24 09:24 1
It's 'Anything can happen' Friday! Nov 23 20:36 8
PGP Nov 23 19:23 3
Jesus Vs Buddha: 9 Major Differences Nov 23 19:05 1
madness Nov 23 19:04 1
Quick and Easy Chicken Madras Nov 23 17:57 2
GB2RS News - Sunday 25th November 2018 Nov 23 16:37 3
Ebola on the rampage in USA again Nov 23 14:13 20
UK Column Dumbass News - 16th November 2018 Nov 23 03:53 5
UK Column News - 21st November 2018 Nov 22 08:17 5
UK Column News - 14th November 2018 Nov 22 05:51 6
Hello world ! Nov 21 17:19 5
Dezentrale Plattformen zur Fรถrderung des Links- und Rechtsterrorismus Nov 21 16:36 2
We offers HQ Weed from Europe Nov 21 15:30 2
ffmpeg question Nov 21 14:51 10
Carlsen vs Caruana Nov 21 13:04 2
Russian Interpol President Nov 21 12:47 2
mania Nov 21 04:01 6
Be warned! GOD is watching YOU (even on BM) Nov 21 01:35 1
UK Column News - 20th November 2018 Nov 21 00:56 2
Nov 21 00:53 4
All the Snowden documents released so far Nov 21 00:51 19
UK Column News - 19th November 2018 Nov 21 00:43 2
ADVANCED FAGNOSTIC MANIA Nov 21 00:37 1
FAGNOSTIC MANIA Nov 20 19:21 1
Link on Russian Interpol President Nov 20 19:08 2
Protonmail is bullshit Nov 20 19:08 1
UK Column News - 22nd November 2018 Nov 20 17:38 1
Nov 20 17:06 1
FAGNOSTIC SYNDROME Nov 20 00:10 2
BROGRAMMERS Nov 19 12:18 1